Základné dokumenty a vnútorné predpisy

Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (dodatok č. 1)

Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva(v znení dodatkov 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 )

Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI  (v znení dodatku 1)

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI (dodatok č. 1)

Študijný poriadok FBI pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia  (2019) (dodatok č. 1)

Študijný poriadok pre 3 stupeň vysokoškolského štúdia  (smernica UNIZA č.110/2013 v znení dodatkov 1,2)

Pracovný poriadok  (smernica UNIZA č.159/2017)

Štipendijný poriadok  (smernica UNIZA č.108/2013 v znení dodatkov 1,2)

Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica UNIZA č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica UNIZA č.30/2002 v znení dodatku 1)

Grantový poriadok FBI  (v znení dodatku 1)

Etický kódex študenta FBI

Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

Kolektívna zmluva na rok 2020  + Doplnok č. 1 

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...  (smernica UNIZA č.158/2017)   

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov .... na FBI0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI