Základné dokumenty a vnútorné predpisy

Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva 

Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva   (v znení dodatkov 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 ,10, 11, 12, 1314,15)

Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie študijného odboru Bezpečnostné vedy 

Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI  (v znení dodatku 1)

Zásady volieb do Akademického senátu FBI (v znení dodatku 1)

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI   (dodatok č. 1, dodatok č. 2 )

Rokovací poriadok Vedeckej Rady FBI - EN

Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň VŠ  (smernica UNIZA č. 209)

Študijný poriadok pre 3. stupeň VŠ (smernica UNIZA č.110/2013 v znení dodatkov 1,2,3 )

Pracovný poriadok  (smernica UNIZA č.159/2017)

Štipendijný poriadok  (smernica UNIZA č.108/2013 v znení dodatkov 1,2)

Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica UNIZA č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica UNIZA č.30/2002 v znení dodatku 1)

Grantový poriadok FBI  (v znení dodatku 1)

Etický kódex študenta FBI

Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...   (smernica UNIZA č.237/2023)   

Smernica UNIZA č. 202 (Kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií hosťujúcich profesorov)

Kolektívna zmluva UNIZA na rok 2023 a 2024

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI