Katedra bezpečnostného manažmentu

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6651
Web https://www.facebook.com/groups/180689660408752
Vedúci
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Kontakt 041 513 6650, 0908 861 126
Miestnosť MA306
Zástupca vedúceho
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Kontakt 041 513 6659
Miestnosť MA309
Sekretariát
Slávka Šmidová
Telefón 041 513 6651
Miestnosť MA305

Zamestnanci

Ing. Kamil Boc, PhD.
Miestnosť  MA309 Telefón  041 513 6659
Kriminalistika
Ing. Martin Boroš, PhD.
Miestnosť  MA312 Telefón  041 513 6668
Poplachové systémy - systémy kontroly vstupov, poplachové systémy - poplachové prenosové systémy, elektrotechnické bezpečnostné prostriedky, mechanické zábranné prostriedky, programovanie, IT security.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Miestnosť  MA309 Telefón  041 513 6659
Úvod do štúdia bezpečnostného manažmentu. Nástražné a výbušné systémy. Ochrana proti terorizmu. Základy kriminalistiky.
doc. Ing. Katarína Kampová, PhD.
Miestnosť  MA307 Telefón  041 513 6698
Manažérstvo rizík a incidentov. Bezpečnostný manažment. Financie a účtovníctvo. Ekonomika v bezpečnostných službách.
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Miestnosť  MA214 Telefón  041 513 6604
Projektovanie systémov ochrany. Ochrana kritickej infraštruktúry. Poplachové systémy. Manažérstvo informačnej bezpečnosti. Ochrana osobných údajov. Kybernetická bezpečnosť. Manažérstvo rizík.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Miestnosť  MA303 Telefón  041 513 6657
Mechanické zábranné systémy, Základy stavebného inžinierstva, Technické kreslenie.
Mgr. Marián Magdolen, PhD.
Miestnosť  MA308 Telefón  041 513 6665
Spracúvanie osobných údajov. Bezpečnostné opatrenia a ochrana osobných údajov. Právo.
Ing. Ladislav Mariš, PhD.
Miestnosť  MA301 Telefón  041 513 6658
Projektovanie systémov ochrany. Softvérová podpora. Technické kreslenie. Kamerové systémy. IT technológie.
JUDr. Róbert Mendel, PhD.
Miestnosť  MA308 Telefón  041 513 6665
Právo, Trestné právo www.advokat-mendel.sk
Slávka Šmidová
Miestnosť  MA305 Telefón  041 513 6651
Ing. Viktor Šoltés, PhD.
Miestnosť  MA302 Telefón  041 513 6656
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Verejná správa. Financovanie bezpečnosti v mestách. Regionálna bezpečnosť.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Miestnosť  MA306 Telefón  041 513 6650
Manažment ochrany objektov v organizáciách. Fyzická a objektová bezpečnosť. Poplachové systémy.
Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Miestnosť  MA310 Telefón  041 513 6660
Bezpečnostné služby. Etika bezpečnostných služieb. Súkromné bezpečnostný služby. Operatívno-pátracia činnosť detektívnej služby. Ochrana osôb. Vplyv účinkov explózie na osoby a objekty.

Doktorandi

Ing. Veronika Adamová
Miestnosť MA310 Telefón 041 513 6660
Odolnosť kamerových bezpečnostných systémov voči vplyvu prostredia
Ing. Jakub Ďurica
Miestnosť MA311 Telefón 041 513 6670
Vytváranie báz časových parametrov mechanických zábranných prostriedkov
Ing. Richard Jankura
Miestnosť MA311 Telefón 041 513 6670
Odolnosť prvkov plášťovej ochrany objektu proti tlakovému účinku výbuchu vybraných výbušnín.
Ing. Klaudia Králová
Miestnosť MA311 Telefón 041 513 6670
Ochrany mäkkých cieľov železničnej infraštruktúry
Ing. Radoslav Kuffa
Miestnosť EXT. Telefón EXT.
EXTERNE: Inovatívne riešenia manažmentu bezpečnosti v miestnej samospráve
Ing. Filip Lenko
Miestnosť MA311 Telefón 041 513 6670
Vytváranie báz pravdepodobnostných a časových parametrov v oblasti systémov kontroly vstupov.
Ing. Nina Molovčáková
Miestnosť EXT. Telefón EXT
EXTERNE: Vplyv zavedenia moderných technológií na bezpečnosť.
Ing. Andrej Raffaj
Miestnosť MA311 Telefón 041 513 6670
Výskum indikátorov bezpečnosti v organizácii a ich využitie v systéme manažérstva bezpečnosti.
Mgr. Lenka Straková
Miestnosť EXT. Telefón EXT
EXTERNE: Metódy objektivizácie odhadov expertov v oblasti ochrany osôb a majetku

Popis činnosti

Katedra bezpečnostného manažmentu je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru bezpečnostné vedy v študijnom programe bezpečnostný manažment. Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí bezpečnostný manažment, manažment bezpečnostných systémov, projektovanie bezpečnostných systémov, systémy vnútornej a vonkajšej ochrany, prevencia kriminality, kriminalistika, bezpečnostné služby, ochrana proti terorizmu 
a ďalších odborných predmetov. Vedecká práca je orientovaná na rozvoj ochrany osôb a majetku a je riešená najmä v technickej a technologickej oblasti. Základný zámer je podporený čiastkovými riešeniami z oblasti kriminalistiky, právnych a ekonomických disciplín, manažérstva rizika a projektovania bezpečnostných systémov.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI