Katedra bezpečnostného manažmentu

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6651
Web https://www.facebook.com/groups/180689660408752
Vedúci
prof. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Kontakt 041 513 6650, 0908 861 126
Miestnosť MA306
Zástupca vedúceho
Ing. Martin Boroš, PhD.
Kontakt 041 513 6668
Miestnosť MA312
Sekretariát
Slávka Šmidová
Telefón 041 513 6651
Miestnosť MA305

Zamestnanci

Ing. Veronika Adamová, PhD.
Miestnosť  MA309 Telefón  041 513 6666
Odolnosť kamerových bezpečnostných systémov voči vplyvu prostredia. Kriminalistika.
Ing. Martin Boroš, PhD.
Miestnosť  MA201 Telefón  041 513 6610, 041 513 6668
Poplachové systémy - systémy kontroly vstupov, poplachové systémy - poplachové prenosové systémy, elektrotechnické bezpečnostné prostriedky, mechanické zábranné prostriedky, programovanie, IT security.
Ing. Ivan Dolnák, PhD.
Miestnosť  MA303 Telefón  041 513 6654
Sieťové služby.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Miestnosť  MA128 Telefón  041 513 6854
Riziká v doprave. Ochrana kritickej infraštruktúry. Informačná podpora krízového riadenia. Infraštruktúrne systémy.
doc. Ing. Lucia Figuli, PhD.
Miestnosť  MA117 Telefón  041 513 6615
Mechanika. Doprané a pozemné stavby. Mimoriadne zaťaženia konštrukcií. Odolnosť stavieb voči výbuchom.
doc. Ing. Katarína Kampová, PhD.
Miestnosť  MA307 Telefón  041 513 6698
Manažérstvo rizík a incidentov. Bezpečnostný manažment. Financie a účtovníctvo. Ekonomika v bezpečnostných službách.
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Miestnosť  MA214 Telefón  041 513 6604
Projektovanie systémov ochrany. Ochrana kritickej infraštruktúry. Poplachové systémy. Manažérstvo informačnej bezpečnosti. Ochrana osobných údajov. Kybernetická bezpečnosť. Manažérstvo rizík.
Ing. Matúš Madleňák
Miestnosť  MA310 Telefón  041 513 6668
Sieťové služby. Implementácia kybernetickej bezpečnosti do strategického riadenia podniku.
Mgr. Marián Magdolen, PhD.
Miestnosť  MA308 Telefón  041 513 6654
Spracúvanie osobných údajov. Bezpečnostné opatrenia a ochrana osobných údajov. Právo.
Ing. Ladislav Mariš, PhD.
Miestnosť  MA301 Telefón  041 513 6658
Projektovanie systémov ochrany. Softvérová podpora. Technické kreslenie. Kamerové systémy. IT technológie.
JUDr. Róbert Mendel, PhD.
Miestnosť  MA308 Telefón  041 513 6665
Právo, Trestné právo www.advokat-mendel.sk
Slávka Šmidová
Miestnosť  MA305 Telefón  041 513 6651
Ing. Ľubomíra Sokolová, PhD.
Miestnosť  MA303 Telefón  041 513 6659
doc. Ing. Viktor Šoltés, PhD.
Miestnosť  MA302 Telefón  041 513 6656
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Verejná správa. Financovanie bezpečnosti v mestách. Regionálna bezpečnosť.
prof. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Miestnosť  MA306 Telefón  041 513 6650
Manažment ochrany objektov v organizáciách. Fyzická a objektová bezpečnosť. Poplachové systémy.
doc. Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Miestnosť  MA309 Telefón  041 513 6660
Bezpečnostné služby. Etika bezpečnostných služieb. Súkromné bezpečnostný služby. Operatívno-pátracia činnosť detektívnej služby. Ochrana osôb. Vplyv účinkov explózie na osoby a objekty.

Doktorandi

Ing. Radoslav Kuffa
Miestnosť EXT. Telefón EXT.
EXTERNE: Inovatívne riešenia manažmentu bezpečnosti v miestnej samospráve
Ing. Michal Miške
Miestnosť MA311 Telefón 041 513 6670
Hodnotenie odolnosti vybraných prvkov kritickej infraštruktúry prostredníctvom pokroku v 3D modelovaní.
Ing. Erika Skýpalová
Miestnosť MA310 Telefón 041 513 6670
Návrh systému monitorovania osôb alebo entít v uzatvorenom priestore

Popis činnosti

Katedra bezpečnostného manažmentu je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru bezpečnostné vedy v študijnom programe bezpečnostný manažment. Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí bezpečnostný manažment, manažment bezpečnostných systémov, projektovanie bezpečnostných systémov, systémy vnútornej a vonkajšej ochrany, prevencia kriminality, kriminalistika, bezpečnostné služby, ochrana proti terorizmu 
a ďalších odborných predmetov. Vedecká práca je orientovaná na rozvoj ochrany osôb a majetku a je riešená najmä v technickej a technologickej oblasti. Základný zámer je podporený čiastkovými riešeniami z oblasti kriminalistiky, právnych a ekonomických disciplín, manažérstva rizika a projektovania bezpečnostných systémov.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI