Erasmus +

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Od svojho vzniku v roku 1987 podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje transparentnosť uznávania štúdia a kvalifikácií v krajinách EÚ. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ v programovom období 2021–2027 je určená na mobility vysokoškolských študentov. UNIZA je zapojená do programu Erasmus od roku 1998.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Program je určený pre:

  • denných študentov – štúdium a stáže v zahraničí;
  • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
  • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

Program Erasmus sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, nezávisle od dĺžky štúdia a priznanej kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

 

Kontaktné miesta programu ERASMUS:

  1. Referát pre medzinárodné vzťahy a marketing FBI UNIZA Ing. Mária Lusková, PhD.
  2. Prodekan pre medzinárodné vzťahy a marketing FBI UNIZA Ing. Martin Boroš, PhD., 
  3. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania/Erasmus

http://www.erasmusplus.sk/


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI