Pracovisko výskumu bezpečnosti

Všeobecné informácie

Web https://www.fbi.uniza.sk/pracoviska/pvb
Vedúci
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Kontakt 041 513 6864
Miestnosť MA212

Zamestnanci

Ing. Mária Lusková, PhD.
Miestnosť  MA121 Telefón  041 513 6766
Ochrana kritickej infraštruktúry. Ochrana objektov kritickej infraštruktúry v sektore energetiky a dopravy. Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov. Zraniteľnosť spoločnosti.

Popis činnosti

Pracovisko výskumu bezpečnosti Fakulty bezpečnostného inžinierstva sa podieľa na príprave a riešení fakultných a univerzitných výskumných, rozvojových a vzdelávacích zahraničných projektov zameraných na základné oblasti výskumu fakulty: - zdokonaľovanie krízového a bezpečnostného manažmentu vo verejnej správe a podnikateľských subjektoch - zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti, - komplexné zabezpečovanie ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia. Úlohou pracoviska je vyhľadávanie grantových výziev a možností partnerstiev, poskytovanie a prezentovanie základných informácií o možnostiach zapájania sa pracovísk fakulty do projektovej činnosti a v neposlednom rade podieľanie sa na projektovom riadení prípravy projektov ako aj ich následnom riešení.


Interné materiály

Organizačný poriadok PVB

Fakturačné údaje FBI UNIZA

Odbor prípravy a realizácie projektov UNIZA

Prehľad zmlúv

Verejné obstarávanie - dokumenty intranet

Bezpečnostné grantové schémy

Kalendár podujatí EU

Laboratória UVP - text

Výskumná infraštruktúra FBI - text

Účtovné kalkulačky - rôzne

Prezentácie

Prezentácia výzva - COST

Prezentácia výzva - V4

Prezentácia FBI UNIZA

Prezentácia PVB UNIZA

Prezentácia UVP - laboratóriá

Europass FBI UNIZA

Grantové agentúry

Výskumná agentúra SR

Operačná program Výskum a inovácie - OP VaI

Operačná program Kvalita životného prostredia - OP KZP

Agentúra na podporu výskumu a vývoja - APVV

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR - KEGA

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI