O fakulte

1. Stručná história fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline (jej oficiálnou skratkou je FBI UNIZA). V preklade do anglického jazyka jej názov znie Faculty of Security Engeneering.


Vznik fakulty je spojený s postupnou transformáciou Vojenskej technickej akadémie v Brne. Priamym predchodcom FBI UNIZA je železničná katedra Ženijnej fakulty VTA, z ktorej 1.9.1952 vznikla Železničná fakulta VTA. Rozkazom prezidenta ČSR bola 22.8.1953 Železničná fakulta VTA od školského roku 1953/54 premiestnená do Prahy a zaradená do štruktúry Vysokej školy železničnej v Prahe ako Vojenská fakulta. Vládnym nariadením č.58/1959 Zb. bola Vojenská fakulta premiestnená z Prahy do Žiliny a premenovaná na Vojenskú fakultu Vysokej školy dopravnej. Jej osobitosťou bolo, že ako vojenská fakulta, pôsobiaca v rámci civilnej vysokej školy bola zároveň zaradená do podriadenosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva dopravy a spojov. Z hľadiska vojenského riadenia bola začlenená do organizačnej štruktúry Železničného vojska ČSR. Následne sa ešte dvakrát zmenil názov vysokej školy a spolu s touto zmenou od roku 1980 sa fakulta nazývala Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a v roku 1996 sa názov zmenil na Vojenskú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline.


V nadväznosti na zmeny v systéme vojenského vzdelávania SR sa začal aj proces transformácie pôsobnosti a náplne činnosti fakulty. Na základe výsledkov rokovaní zástupcov rezortov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva hospodárstva SR, na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR a po vyslovení súhlasu Akademickým senátom Žilinskej univerzity bola Vojenská fakulta dňa 9.2.1998 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Uznesením vlády SR č. 398 z 31.5.2000 bola FŠI UNIZA delimitovaná z rezortu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR do rezortu Ministerstva školstva SR a tým zanikla takmer 50 ročná symbióza civilnej a vojenskej školy. Od tohto okamžiku sa FŠI UNIZA stala v plnom rozsahu súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline, t.j. nielen po stránke organizácie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, ale aj z pohľadu financovania. Od 1.9.2014 bola fakulta premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.

 

Dekani fakulty

 Počas existencie fakulty sa vo funkcii dekana postupne vystriedali:

   • plk. Ing. Miroslav Dousek

   • plk. Ing. Otakar Gráf

   • gen. mjr. Ing. Josef Petr

   • pplk. Ing. ZdeněkTrippé

   • plk. prof. Ing. Vojtech Petro, CSc.

   • plk. doc. Ing. Karel Jahelka,CSc.

   • plk. prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.

   • prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

   • prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

   • prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

   • prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

   • doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

2. Vzdelávacia činnosť FBI UNIZA

FBI UNIZA je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta vytvára priestor na celoživotné vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie, ktoré je zamerané na otázky obsiahnuté v akreditovaných študijných programoch.

Bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a v externej forme štúdia. Fakulta udeľuje svojím absolventom bakalárskeho štúdia akademický titul bakalár (Bc.), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul inžinier (Ing.) a absolventom doktorandského štúdia akademický titul „doktor" (philoshophie doctor – PhD.).

Na rozvoj fakulty v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti majú veľký vplyv habilitačné a inauguračné konania, ktoré umožňujú graduačný rast pedagogickým pracovníkom fakulty.

 

Od roku 1981 boli vymenovaní za profesorov títo príslušníci fakulty:

 

 

1981

profesor Vojtech Petro

profesor Dezider Szabó

profesor Jan Havlíček

1996

profesor Jaromír Máca

1997

profesor Pavel Poledňák

2001

profesor Ladislav Šimák

profesor Miroslav Seidl

2003

profesor Marián Mesároš

2007

profesor Josef Reitšpís

2011

profesor Zdeněk Dvořák

2015

profesor Tomáš Loveček

profesorka Jana Müllerová

profesorka Iveta Marková

2019

profesor Jozef Ristvej

2023

profesorka Linda Makovická Osvaldová

profesor Andrej Veľas

 

V roku 2005 bol fakulte udelený Certifikát kvality pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť, služby a aktivity pre verejnosť, ktorý potvrdzuje splnenie požiadaviek normy STN EN ISO 9001.

 

Katedry a pracoviská FBI UNIZA:

   • Katedra krízového manažmentu,
   • Katedra požiarneho inžinierstva,
   • Katedra bezpečnostného manažmentu,
   • Katedra technických vied a informatiky,
   • Pracovisko výskumu bezpečnosti.

 

Akreditované študijné odbory a študijné programy:

  Bakalárske štúdium (1.stupeň vysokoškolského štúdia):

   • Bezpečnostný manažment,

   • Krízový manažment,

   • Záchranné služby.


  Inžinierske štúdium (2.stupeň vysokoškolského štúdia):

   • Bezpečnostný manažment,

   • Krízový manažment,

   • Záchranné služby.

 

  Doktorandské štúdium (3.stupeň vysokoškolského štúdia):

   • Bezpečnostný manažment,

   • Krízový manažment,

   • Záchranné služby.

 

Dôležitou súčasťou vzdelávacej činnosti FBI UNIZA je aj príprava doktorandov. V doktorandskom štúdiu sú absolventi pripravovaní na samostatnú vedeckú a výskumnú prácu. Štúdium je zamerané na rozšírenie teoretických vedomostí v študovanom programe formou prednášok, seminárov, konzultácií, ale tiež aj získavanie praktických skúsenosti z vedeckovýskumnej práce na fakulte, ale aj prostredníctvom stáží a študijných pobytov na zahraničných vysokých školách a vedeckých pracoviskách.

 

Súčasťou vzdelávacích aktivít fakulty sú aj rôzne kurzy a vzdelávacie programy organizované v rámci systému celoživotného vzdelávania. Študenti môžu počas štúdia absolvovať aj kurzy odbornej prípravy, napr:

 • Odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany (základná a aktualizačná)
 • Odborná príprava technikov požiarnej ochrany (základná a aktualizačná)
 • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce (základná a aktualizačná)
 • Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany
 • Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika
 • Kurzy prvej pomoci
 • Kurz Krízový manažment
 • Odborná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
 • Prípravný kurz na zbrojný preukaz 

3. Vedecká činnosť

Fakulta je súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne Žilinskej univerzity v Žiline. Rozvíja tvorivú vedeckú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty. Výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty sú uverejňované prostredníctvom rôznych foriem publikačnej činnosti.
Fakulta pravidelne organizuje vedecké konferencie a semináre s medzinárodnou účasťou, na ktorých sa snaží konfrontovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti s odborníkmi z iných škôl a tiež z praxe. Zároveň prostredníctvom nich poskytuje platformu na širšiu propagáciu činnosti fakulty v odborných kruhoch i vo verejnosti.

 

Medzi najvýznamnejšie konferencie patria:

   • Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,

   • Workshop SECULIN,

   • Ochrana pred požiarmi a záchranné služby.

 

Pracovníci fakulty riešia celý rad vedeckovýskumných projektov v rámci grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV, projektov MVTS, ale aj medzinárodných projektov. V rámci odbornej činnosti i riešenia vedeckovýskumných projektov spolupracujú príslušníci fakulty s mnohými významnými inštitúciami a firmami:

   • Úrad vlády SR,

   • Kancelária BR SR,

   • Ministerstvo obrany SR,

   • Ministerstvo vnútra SR,

   • Národný bezpečnostný úrad,

   • Prezídium HaZZ,

   • Prezídium PZ,

   • Jablotron, s. r. o., Žilina,

   • Rada vlády SR pre prevenciu kriminality,

   • Krajské riaditeľstvo HaZZ Žilina,

   • PTEÚ HaZZ Bratislava,

   • FIRES Batizovce,

   • Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline,

   • Odbory krízového riadenia,

   • Asociácia bezpečnostných manažérov,

   • G4S Secure Solutions, a.s.,

   • Mark2 Corporation Czech, a.s.,

   • Zbor väzenskej a justičnej stráže, 

   • Detektívna informačná služba, s.r.o.,

   • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,

   • MHT Holding, s.r.o.


FBI UNIZA v Žiline spolupracuje s viacerými zahraničnými školami a vedeckovýskumnými inštitúciami. Písomné zmluvy o spolupráci má uzavreté s nasledujúcimi zahraničnými vysokými školami a inštitúciami:

 • Policejní akademie České republiky
 • Silesian Universty in Opava 
 • University of Pardubice
 • Estonian Academy of Security Sciences
 • ESAIP Graduae School of Engineering, Francúzsko
 • Sapienza Universita of Rom 
 • Riga Technical University, Latvia - iba pe učiteľov
 • Instituto Politécnico de Leiria
 • Akademia Pomorska w Slupsku
 • The General Tadeusz Kosciuszko Military University of  Land Forces
 • International Realtions Office Jan Kochanowski University of Kielce
 • Old Polish University of Applied Sciences in Kielce
 • Wyzsza Skola Administracji im. E Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Police Academy in Szczytno
 • Univerzita v Mariboru - Slovinsko
 • Université de Franche-Comté
 • Visoka Tehnicka Skola Strukovnih Studija u Novom Sadu
 • AMBIS VYSOKA SKOLA AS
 • POLITECHNIKA SLASKA
 • VELEUCILISTE VELIKA GORICA
 • INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
 • Tomas Bata University in Zlín
 • Lunds Universitet LTH
 • CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

 

Nezmluvná spolupráca na základe individuálnych kontaktov pracovníkov katedier prebieha s celým radom ďalších zahraničný inštitúcií. 

Na fakulte má dlhodobú tradíciu tiež študentská vedecko-odborná činnosť. Fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu sa okrem študentov fakulty zúčastňujú aj študenti zahraničných vysokých škôl, hlavne z Poľska a Českej republiky.

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI