Kurzy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ponúka vybrané kurzy nielen študentom, ale aj odbornej verejnosti.


Študenti FBI UNIZA môžu po splnení predpísaných požiadaviek už počas štúdia získať osvedčenia a certifikáty:

 • Odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany (základná a aktualizačná)
 • Odborná príprava technikov požiarnej ochrany (základná a aktualizačná)
 • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce (základná a aktualizačná)

bližšie informácie: fgnavfynin.tnfcrepbin@havmn.fx

 • Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany
  • na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva
  • na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany

bližšie informácie: wbmrs.xhonf@havmn.fx

 • Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika

bližšie informácie: xngnevan.ubyyn@havmn.fx

 • Kurzy prvej pomoci

bližšie informácie: xyvabifxl7@fghq.havmn.fx

 • Kurz Krízový manažment
  • v moduloch pre verejnú správu, podnik, manažment rizík organizácie, ekonomickú bezpečnosť, krízovú intervenciu, riziká priemyselných procesov

bližšie informácie: fgnavfynin.fgerypbin@havmn.fx 

Viac informácií nájdete aj na stránke kurzu.

 • Odborná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

bližšie informácie: znegva.obebf@havmn.fx

 • Prípravný kurz na zbrojný preukaz

bližšie informácie: znegva.obebf@havmn.fx


Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na FBI UNIZA, ale aj záujemcom z iných fakúlt ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia, alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné. Viac informácií na stránke kurzu0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI