Postup prijímania článkov

| O ČASOPISE | VÝZVA NA PUBLIKOVANIE | PRIJÍMANIE ČLÁNKOV - POSTUP | ŠABLÓNA ČLÁNKU | FORMULÁR OPONENTA | ETIKA PUBLIKOVANIA | REDAKČNÁ A TECHNICKÁ RADA | ARCHÍV |

POSTUP NA PRIJÍMANIE ČLÁNKOV do časopisu „Krízový manažment“

 1. Redakcia prijíma príspevky doteraz nepublikované, v textovom editore MS Word 2007, 2010, 2013 a 2016 v rozsahu max. 10 strán, bez číslovania, upravené podľa pokynov na písanie článkov (šablóna článku).
 2. Príspevok prosíme poslať e-mailom na adresu: zvpuny.onyynl@havmn.fx alebo doručiť poštou na CD na adresu: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, redakcia časopisu Krízový Manažment, 1.mája 32, 010 26  Žilina, Slovensko.
 3. Príspevky, ktorých úprava nesplní požiadavky redakcie, alebo budú v rozpore s etickými zásadami na publikovanie, nebudú redakciou prijaté. Prijaté rukopisy budú vytlačené bez poplatku, v čiernobielom prevedení. Príspevky nie sú honorované.
 4. Redakcia prijíma príspevky písané v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku.
 5. Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť články na návrh oponentov do vedecko - odbornej alebo informatívnej časti časopisu.
 6. Na hodnotenie článkov doručených redakčnej rade sa používa systém Double-blind peer review*. Rozhodovanie o publikovaní článkov prebieha vo viacerých kolách:

 • V prvom kole sú články posúdené po formálnej stránke technickou redakciou časopisu. Pokiaľ články nespĺňajú formálne požiadavky sú autorom vrátené na prepracovanie.
 • V druhom kole stanoví predseda redakčnej rady anonymných oponentov, ktorými sú nezávislí odborníci z odboru do ktorého články patria.
 • V treťom kole vypracujú oponenti posudky, v ktorých odporučia publikovanie (nepublikovanie) článkov. Zároveň odporučia zaradenie článkov do vedecko - odbornej alebo informačnej časti časopisu. Publikovanie článkov môžu podmieniť úpravami. Posudky sú archivované technickou redakciou časopisu.
 • V štvrtom kole doručí technická redakcia posudky tým autorom, ktorých články vyžadujú dopracovanie a požiada autora o dopracovanie článku.
 • V piatom kole odsúhlasí redakčná rada štruktúru, zaradenie a počet článkov, ktoré budú zverejnené v nasledujúcom čísle časopisu.


*Double-blind peer review je systém posudzovania, založený na hodnotení nezávislými odborníkmi.0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI