ŠVOČ

Súťaž ŠVOČ sa bude konať 22.4.2021.

Všetky informácie včas zverejníme.

Pre záujem zverejňujeme témy z minulého roku:

Príkaz dekanky súťaž ŠVOČ za minulý rok 2020: súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Príkaz dekanky


Témy v sekciách z roku 2020:


1. Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Zameranie sekcie: charakteristika sektorov kritickej infraštruktúry (KI), úlohy verejnejsprávy v oblasti bezpečnosti KI, ohrozenia dopravnej a energetickej infraštruktúry,špecifiká manažmentu rizík v doprave a energetike, informačná podpora pre KI, ochranaprvkov KI v sektore doprava a energetika, vzájomná závislosť medzi sektormi KI. 

Garant: katedra technických vied a informatiky – Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.

Tajomník sekcie: Ing. Michal Szatmári (e-mail: zvpuny.fmngznev@sov.havmn.fx)

TÉMY NA STIAHNUTIE


2. Krízový manažment

Zameranie sekcie: krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia,analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne,technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií.

Garant: katedra krízového manažmentu – doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

Tajomník sekcie: Ing. Patrik Lahuta (e-mail: cngevx.ynuhgn@sov.havmn.fx)

TÉMY NA STIAHNUTIE3. Ochrana osôb, majetku a informácií
Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.
Garant: katedra bezpečnostného manažmentu – Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Tajomník sekcie: Ing. Veronika Adamová (e-mail: irebavxn.nqnzbin@sov.havmn.fx)


4. Záchranné služby

Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchrannýchprácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém,skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarnotechnické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarova havárií.

Garant: katedra požiarneho inžinierstva – Ing. Iveta Coneva, Ph.D.

Tajomník sekcie: Ing. Alexandra Štefanická (e-mail: nyrknaqen.fgrsnavpxn@sov.havmn.fx) a Ing. Tatiana Verešová (e-mail: gngvnan.irerfbin@sov.havmn.fx)

TÉMY NA STIAHNUTIE


5. European Security and Safety

Zameranie sekcie: Crisis Management, Security Management, Risk Management, Disasterand Emergency Management.

Garant: katedra krízového manažmentu – doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.

Tajomník sekcie: Ing. Matúš Ivančo (e-mail: znghf.vinapb@sov.havmn.fx)


PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE:

 • prihlášky do súťaže odovzdať tajomníkom jednotlivých sekcií na predpísanom tlačive  - prihláška SK  alebo prihláška EN .
 • súťažné práce a prezentácie odovzdať:
  • domáci súťažiaci: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme tajomníkom jednotlivých sekcií,
  • zahraniční súťažiaci: 1x v elektronickej forme tajomníkom jednotlivých sekcií, 2x v tlačenej forme v deň súťaže priamo odbornej porote, prezentáciu súťažných prác odovzdať v MS Power Point (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt),
 • súťažnú prácu odovzdať vo formáte PDF (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf),
 • súťaž v jednotlivých sekciách sa uskutoční, ak sa prihlási minimálne 6 súťažných prác, pri nižšom počte budú práce zaradené do obsahovo najbližšej sekcie.


Súťažiaci vyhodnotení v jednotlivých sekciách na prvých troch miestach budú ocenení:

 • 1. miesto finančná odmena vo výške 130,- € a diplom,
 • 2. miesto finančná odmena vo výške 90,- € a diplom,
 • 3. miesto finančná odmena vo výške 60,- € a diplom,
 • cena katedry


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI