ŠVOČ

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2021 v Žiline. 

Dean of the Faculty of Security Engineering of the University of Žilina calls for participation of the best student work in the student scientific competition. The competition will take place on 15th April 2021 in Žilina, Slovakia

Príkaz dekanky o vyhlásení súťaže v roku 2021
CALL FOR PARTICIPATIONTHE STUDENTS` SCIENTIFIC COMPETITION 2021 

Témy v sekciách:

1. Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

 • Zameranie sekcie: charakteristika sektorov kritickej infraštruktúry (KI), úlohy verejnej správy v oblasti bezpečnosti KI, ohrozenia dopravnej a energetickej infraštruktúry, špecifiká manažmentu rizík v doprave a energetike, informačná podpora pre KI, ochrana prvkov KI v sektore doprava a energetika, vzájomná závislosť medzi sektormi KI.
 • Témy: na stiahnutie (*pdf)
 • Garant: Katedra technických vied a informatiky – Ing. Lucia Figuli, PhD.
 • Tajomník sekcie: Ing. Michal Szatmári (e-mail: zvpuny.fmngznev@sov.havmn.fx)

2. Krízový manažment

 • Zameranie sekcie: krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií
 • Témy: na stiahnutie (*pdf)
 • Garant: Katedra krízového manažmentu – doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
 • Tajomník sekcie: Ing. Erika Mošková (e-mail: revxn.zbfxbin@sov.havmn.fx)

3. Ochrana osôb, majetku a informácií

 • Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.
 • Témy: na stiahnutie (*pdf)
 • Garant: Katedra bezpečnostného manažmentu – Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
 • Tajomník sekcie: Ing. Veronika Adamová (e-mail: irebavxn.nqnzbin@sov.havmn.fx)


4. Záchranné služby

 • Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchrannýchprácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém,skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarnotechnické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarova havárií.
 • Témy: na stiahnutie (*pdf) 
 • Garant: Katedra požiarneho inžinierstva – Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
 • Tajomník sekcie: Ing. Ivan Galko (e-mail: vina.tnyxb@sov.havmn.fx)


PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE:

 • prihlášky do súťaže odovzdať do 13. 4. 2021 tajomníkom jednotlivých sekcií na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránke fakulty https://fbi.uniza.sk/stranka/ostatne-dokumenty-a-tlaciva, 
 • súťažné práce a prezentácie odovzdať v elektronickej forme do 13. 4. 2021 tajomníkom jednotlivých sekcií, 
 • prezentáciu súťažných prác odovzdať v MS Power Point (názov súboru:číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt), 
 • súťažnú prácu odovzdať vo formáte PDF (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf),
 • súťaž v jednotlivých sekciách sa uskutoční, ak sa prihlási minimálne 6 súťažných prác, pri nižšom počte budú práce zaradené do obsahovo najbližšej sekcie.


Súťažiaci vyhodnotení v jednotlivých sekciách na prvých troch miestach budú ocenení:

 • 1. miesto finančná odmena vo výške 130,- € a diplom
 • 2. miesto finančná odmena vo výške 90,- € a diplom
 • 3. miesto finančná odmena vo výške 60,- € a diplom


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI