Doktorandské štúdium

Študenti – Všeobecné informácie – doktorandské štúdium

Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (smernica č. 216) 

Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzita v Žiline 

Úprava podmienok získavania kreditov v doktorandskom štúdiu 

Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska 

Ako_pisat_bp_a_dp(2018) 

Učebné plány - https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php

Garanti v 3. stupni VŠ vzdelávania v študijnom odbore bezpečnostné vedy 

Odborová komisia študijného odboru bezpečnostné vedy 

Školitelia študijného odboru bezpečnostné vedy 

Dokumenty k zahraničnej vedecko-výskumnej stáži:

Školné:

Tlačivá pre doktorandov:

 Individuálne študijné plány doktorandov

Ročné hodnotenie doktoranda 

Vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou

Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou

Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou

Dizertačná skúška

Prihláška na dizertačnú skúšku

Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku

Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške 

Obhajoba dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce

Štruktúra (osnova) dizertačnej práce

Titulný list dizertačnej práce

Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce 

Zmena počas doktorandského štúdia

Žiadosť_Predloženie DzP v cudzom jazyku

Žiadosť_Prerušenie štúdia

Žiadosť_Zmena_názvu_dizertačnej_práce

Žiadosť_Zmena_školiteľa

Žiadosť_Pokračovanie štúdia po prerušení


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI