Advances in Fire & Safety Engineering

Dovoľujeme si Vás pozvať na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. a 20.11.2019 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Konferenciu organizuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci so Združením požiarneho inžinierstva, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou vo Zvolene a Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR.

Cieľom pripravovanej konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, v zameraní najmä na oblasti týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zisťovania príčin požiarov, manažmentu rizík, hasičskej a záchranárskej techniky, požiarnej taktiky, požiarneho skúšobníctva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj legislatívneho a normotvorného procesu.

Týmto by sme Vám chceli ponúknuť možnosť publikovať príspevok v jednej z nasledovných tematických sekcií konferencie:

  • Požiarna bezpečnosť stavieb a požiarne inžinierstvo
  • Požiarno-technické vlastnosti materiálov a skúšobníctvo
  • Požiarna represia a zásahová technika
  • Bezpečnostné inžinierstvo

V prípade záujmu o publikovanie Vášho príspevku v jednej zo sekcií sa zaregistrujte prostredníctvom vyplnenia prihlášky a jej zaslaním na cnhyvan.zntqbyrabin@sov.havmn.fx
Zároveň prosím uveďte v správe názov Vášho príspevku, autora (autorov), inštitúciu a sekciu, do ktorej má byť Váš príspevok zaradený. Registrácia je možná do 31.10.2019 , čo je zároveň aj deň uzávierky prijímania vypracovaných príspevkov. Pre prihlásenie príspevku alebo účasti na konferencii použite prosím nasledovný formulár: AFSE_2019_prihlaska.doc

Na vypracovanie príspevkov použite šablónu, ktorá je priložená k tomuto e-mailu. Ešte raz by sme Vám chceli pripomenúť, že uzávierka prijímania vypracovaných príspevkov je 31.10.2019 a po tomto dátume už nebude možné príspevok zaradiť. Príspevok by mal mať rozsah 4 až 8 strán. Na vypracovanie článku použite, prosím, nasledovnú šablónu: AFSE_2019_paper_template.doc 

Konferenčné poplatky:Vložné na konferenciu 100 EUR s DPH (zahŕňa publikáciu článku, Zborník na CD, 2x obed a účasť na spoločenskom večeri)Účasť bez príspevku 70 EUR s DPH(zahŕňa Zborník na CD, 2x obed a účasť na spoločenskom večeri)

Pri príspevkoch od viacerých autorov hradí plné vložné len hlavný autor. Spoluautori sa môžu na konferencii zúčastniť po zaplatení poplatku za účasť bez príspevku.
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na cnhyvan.zntqbyrabin@sov.havmn.fx, prípadne telefonicky na 041 / 513 6769.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Organizačný tím AFSE 2019

ZBORNÍK Z KONFERENCIE


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI