Erasmus + pre študentov


Spoločné dokumenty pre študijné pobyty a stáže

Prečo mobilita Erasmus+ ? 

Erasmus+ Základné info pre študentov  (Informačná príručka pre AR 2020/2021)

Erasmus+  Charta študenta

Erasmus+  Koordinátori katedier

Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch

Akceptačný list (EN) - vzor

Prehľad partnerských škôl / inštitúcií


Študijné pobyty

Praktické stáže

Pravidlá študentskej mobility - študijný pobyt

Erasmus+  Zmluvy FBI (zoznam partnerských univerzít)

Pravidlá študentskej mobility - stáž

 

Formuláre tlačív:  

 

Formuláre tlačív: 

Prihláška na študijný pobyt

Kontrolný zoznam - študijný pobyt

Zmluva o štúdiu (SK)

Inštrukcie ku zmluve o štúdiu (SK)

Zmluva o štúdiu (EN) - Learning Agreement for studies

Inštrukcie ku zmluve o štúdiu (EN) - Guidelines

Uznanie predmetov pred vycestovaním

Prihláška na stáž

Kontrolný zoznam - stáž

Zmluva o stáži (SK)

Inštrukcie ku zmluve o stáži (SK)

Zmluva o stáži (EN) - Learning Agreement for traineeship

Inštrukcie ku zmluve o stáži (EN) - Guidelines

Popis podniku (EN)


Erasmus+  pre študentov so špecifickými potrebami

Prihlášky študentov a pracovníkov fakulty s požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi najneskôr do 22. mája 2018.

(koordinátor FBI:  Mgr. Valéria Moricová, PhD.,  MA412)

 

Výzva pre ZŤP študentov a zamestnancov VŠ  -  2018

Výzvy na podávanie žiadostí  -  2018

Prihláška ZŤP študentov a zamestnancov VŠ  -  2018

Formuláre žiadostí  (Grant na špeciálne potreby)

Info pre študentov so špecifickými potrebami a koordinátori fakúlt UNIZA0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI