Etika publikovania

| O ČASOPISE | VÝZVA NA PUBLIKOVANIE | PRIJÍMANIE ČLÁNKOV - POSTUP | ŠABLÓNA ČLÁNKU | FORMULÁR OPONENTA | ETIKA PUBLIKOVANIA | REDAKČNÁ A TECHNICKÁ RADA | ARCHÍV |

Etika publikovania 

Publikačná etika a politika vedeckého časopisu Krízový manažment je základný dokument, ktorý zaväzuje k dodržiavaniu etických princípov a osvedčených postupov (podľa COPE) pri publikovaní príspevkov najvyššej kvality. Naplnenie etickej a publikačnej politiky vyžaduje aktívnu účasť a dodržiavanie zásad všetkými zúčastnenými stranami - autormi, recenzentmi, redakčnou a technickou radou časopisu.


Publikačná politika

Príspevky publikované vo vedeckom časopise Krízový manažment (ďalej časopis) sú zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou. Redakčná a technická rada (RaTR) časopisu je zodpovedná za rozhodovanie o tom, ktorý z predložených príspevkov bude publikovaný. RaTR sa riadi zásadami RaTR časopisu, pričom musia byť dodržané platné právne predpisy, najmä požiadavky, ktoré sú platné v súvislosti s urážkou na cti, porušovaním autorských práv a plagiátorstvom. Všetky predložené príspevky sú hodnotené spôsobom double-blind peer-review (identita autorov a recenzentov je vzájomne skrytá), a to z pohľadu obsahu, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženskú vieru, etnický pôvod, občianstvo alebo politické názory autorov. Členovia RaTR nesmú zverejniť žiadne informácie o predloženom rukopise nikomu inému, ako zodpovednému autorovi, recenzentom a iným redakčným poradcom. Nepublikované materiály, ktoré sú obsahom rukopisov, nesmú byť použité vo vlastnom výskume editora bez výslovného písomného súhlasu autora.

 

Publikačná etika

Zásady, ktoré by autori mali dodržiavať:

 1. Autor predkladá originálny príspevok a súčasne nesmie predkladať tento príspevok do inej publikácie. Paralelné predkladanie toho istého rukopisu viac ako jednému časopisu alebo publikácii je neetické a neprijateľné.
 2. Predkladaný príspevok dodržiava citačné normy.
 3. V príspevku nesmú byť prítomné akékoľvek formy plagiátorstva.
 4. Príspevok obsahuje dostatok podrobností na jeho ďalšie citovanie.
 5. Výsledky výskumu sú prezentované priamo a bez nevhodnej manipulácie. Podvodné údaje a vedome uvádzanie nepresných informácií je neprijateľné.
 6. Predkladané výsledky výskumu bolí získané v rámci príslušných právnych predpisov.
 7. Predkladaný príspevok obsahuje úplný zoznam použitých informačných zdrojov (použitá literatúra).
 8. Predkladaný príspevok obsahuje úplný zoznam autorov, ktorí prispeli k uvádzanému výskumu (príspevku). Všetci, ktorí významne prispeli ku koncepcii, realizácii alebo interpretácii predloženého príspevku sú uvedení ako spoluautori. Splnenie zabezpečuje zodpovedný autor. Dodatočné pridávanie autorov nie je akceptovateľné.
 9. Autor(i) príspevku nesie(ú) plnú zodpovednosť za predložený príspevok(y).
 10. Ak príspevok obsahuje popis látok, chemikálií, postupov alebo zariadení, ktoré môžu byť zdrojom nebezpečenstva, autori ich jednoznačne identifikujú.
 11. V príspevku sú zverejnené všetky relevantné zdroje finančnej podpory.
 12. Ak autor zistí významnú chybu alebo nepresnosť v predloženom a publikovanom príspevku, je jeho povinnosťou bezodkladne informovať RaTR časopisu a spolupracovať s ním na stiahnutí diela alebo na zverejnení erráty.
 13. Všetky podvodné alebo vedome nepresné skutočnosti uvádzané v príspevku predstavujú neetické správanie a sú neprijateľné.

 

Zásady, ktoré by mali oponenti dodržiavať:

 1. Oponent komunikuje s predsedom technickej rady a podieľa sa na redakčných rozhodnutiach.
 2. Oponent prostredníctvom redakčnej komunikácie napomáha autorovi zlepšiť predložený rukopis.
 3. Každý oponent, ktorý sa cíti nedostatočne kvalifikovaný na posúdenie predloženého rukopisu, alebo vie, že nemá dostatok času na posúdenie rukopisu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí predsedu technickej rady.
 4. Oponent má právo odmietnuť posúdiť príspevok v prípade zaujatosti či iného dôvodu.
 5. S každým predloženým príspevkom sa zaobchádza ako s dôverným dokumentom. Obsah príspevkov nesmie byť oponentom zverejnený ani inak poskytnutý tretej strane.
 6. Informácie získané prostredníctvom hodnotiaceho precosu sú dôverné a nesmú sa využívať na osobné účely.
 7. Predložený príspevok je hodnotený objektívne, bez zaujatosti alebo zvýhodnenia príspevku akejkoľvek povahy.
 8. Oponent vyjadruje svoj názor vždy len s príslušnými podpornými argumentami.
 9. Oponent posudzuje príspevok výlučne v rámci jeho odbornej oblasti.
 10. Oponent posudzuje príspevok s dostatočným časovým rámcom, na zabezpečenie komplexného posudku príspevku.
 11. Poskytnutý oponentský posudok je konštruktívny a nestranný, bez akýchkoľvek nepriateľských, urážlivých, nespravodlivých alebo zbytočne hanlivých komentárov.
 12. Oponent identifikuje relevantné publikované štúdie, ktoré autori neuviedli. Oponent upozorní redakciu na akúkoľvek podstatnú podobnosť alebo prekrývanie medzi inými príspevkami a inými publikovanými údajmi, o ktorých majú osobné znalosti.

 

Zásady, ktoré by mala redakčná a technická rada dodržiavať:

 1. Redakčná a technická rada (RaTR) dohliada na plnenie povinností autorov a oponentov so záujmom zabezpečiť vydanie časopisu s dodržiavaním tohto dokumentu.
 2. RaTR má právo prijať alebo odmietnuť príspevky založené výlučne na ich dôležitosti, originality a prínosu pre zameranie časopisu.
 3. RaTR pri posudzovaní všetkých príspevkov koná bez zaujatosti alebo zvýhodňovania na základe pôvodu príspevku.
 4. RaTR má právo posudzovať kvalitu príspevku na základe formy, nie na základe odbornosti príspevku.
 5. RaTR má právo odmietnuť príspevok pri zistení nedodržania zásad Publikačnej etiky.
 6. RaTR zachováva anonymitu oponentov.

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI