Habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov

Predpisy a dokumenty pre uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie na FBI, vrátane poplatkov a platieb
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, nájdete v celkovom prehľade "FAKULTA, DOKUMENTY, HABILITÁCIE"


       Ukončené habilitačné a vymenúvacie konania na FBI

Meno uchádzača (druh konania) Dátum začatia konania Dátum ukončenia konania Téma habilitačnej / inauguračnej prednášky Odbor
Ing.  Michal Titko, PhD. (habilitačné konanie) 10.5.2022 15.11.2022 Posudzovanie zraniteľnosti spoločnosti a možnosti jej znižovania ochrana osôb a majetku
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. (habilitačné konanie) 9.5.2022 15.11.2022 Zraniteľnosť vybraných objektov pre útokom s použitím výbušnín ochrana osôb a majetku
doc. Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. (inauguračné konanie) 20.1.202212.04.2023 Skvalitnenie postupov a hodnotenia otvorených laboratórnych testovacích metód zapálenia a horenia horľavých materiálov záchranné služby
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (inauguračné konanie) 18.1.2022 12.04.2023 Hodnotenie funkčnosti a spoľahlivosti prvkov systémov ochrany objektov ochrana osôb a majetku
Ing. Lucia Figuli, PhD. (habilitačné konanie) 30.9.2021 1.3.2022 Stanovenie úrovne ochrany objektov pred účinkami výbuchu ochrana osôb a majetku
Bc. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. (habilitačné konanie) 28.4.2021 15.10.2021 Progresívne stavebné materiály v protipožiarnej bezpečnosti stavieb záchranné služby
Ing. Katarína Kampová, PhD (habilitačné konanie) 16.5.2019 1.2.2020 Manažérstvo rizík v problematike ochrany osôb a majetku ochrana osôb a majetku
Ing. Katarína Hollá, PhD. (habilitačné konanie) 24.1.2018 1.6.2018 Stav a perspektívy prevencie závažných priemyselných havárií v SR 8.3.7 Občianska bezpečnosť
Ing. Michal Orinčák, PhD. (habilitačné konanie) 22.5.2018 20.12.2018 Špecifiká dekontaminácie v podmienkach chemickej havárie 8.3.6 Záchranné služby
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (vymenúvacie konanie) 30.4.2018 11.6.2019 Modelovanie a simulácie ako podpora rozhodovania v krízovom manažmente 8.3.7 Občianska bezpečnosť
Ing. Jozef Svetlík, PhD. (habilitačné konanie) 27.6.2017 15.2.2018 Fázy požiaru osobného motorového vozidla 8.3.6 Záchranné služby
Ing. Katarína Buganová, PhD. (habilitačné konanie) 26.10.2016 15.2.2017 Perspektívy rozvoja manažmentu rizika malých a stredných podnikov v kontexte aktuálnych trendov zmien podnikateľského prostredia 8.3.7 Občianska bezpečnosť
Ing. Vladimír MÓZER, PhD. (habilitačné konanie) 21.10.2015 15.2.2016 Posudzovanie požiarneho rizika v požiarnom inžinierstve 8.3.6 Záchranné služby
Ing. Linda MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, PhD. (habilitačné konanie) 21.10.2015 1.3.2016 Ohrozenie záchranných zložiek pri lesných požiaroch v kalamitnom prostredí 8.3.6 Záchranné služby
Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD. (habilitačné konanie) 28.1.2015 19.5.2015 Kompetencie pracovníkov v oblasti súkromnej bezpečnosti 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD. 15.10.2014 9.4.2015. Štandardy fyzickej a objektovej bezpečnosti 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Ing. Witalis Pellowski, PhD. (habilitačné konanie) 15.10.2014 28.1.2015 Spolupráca medzi chemickým vojskom a hasičskými jednotkami pri riešení prírodných a antropogénnych hrozieb 8.3.6 Záchranné služby
doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. (vymenúvacie konanie) 20.5.2014 27.11.2014 Riziká chemických látokpoužívaných na elimináciu priemyselných havárií a požiarov 8.3.6 Záchranné služby
Ing. Jozef Ristvej, PhD. (habilitačné konanie) 29.1.2014 20.5.2014 Úlohy informačných systémov v dosahovaní požadovanej úrovne bezpečnosti 8.3.7 Občianska bezpečnosť
Ing. Andrej Veľas, PhD. (habilitačné konanie) 4.6.2013 16.10.2013 Význam merania a testovania vlastností elektrických zabezpečovacích systémov z pohľadu ich účinnosti 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Ing. Stanislava Strelcová, PhD. (habilitačné konanie) 30.1.2013 4.6.2013 Význam ekonomickej bezpečnosti pre existenciu a fungovanie trhových subjektov 8.3.7 Občianska bezpečnosť
Ing. Eva Sventeková, PhD. (habilitačné konanie) 9.10.2012 30.1.2013 Pôsobnosť krízového manažmentu v dopravnom zabezpečení riešenia krízových javov 8.3.7 Občianska bezpečnosť

  


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI