Habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov

Predpisy a dokumenty pre uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie na FBI, vrátane poplatkov a platieb
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, nájdete v celkovom prehľade "FAKULTA, DOKUMENTY, HABILITÁCIE"


       Ukončené habilitačné a vymenúvacie konania na FBI:

Meno uchádzača

(druh konania)

Dátum začatia

konania

Dátum ukončenia

konania

Téma habilitačnej / inauguračnej prednášky

Odbor

Ing. Katarína Hollá, PhD.

(habilitačné konanie)

24.1.2018

22.5.2018

Stav a perspektívy prevencie závažných priemyselných havárií v SR

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Michal Orinčák, PhD.

(habilitačné konanie)

22.5.2018

24.10.2018

Špecifiká dekontaminácie v podmienkach chemickej havárie

8.3.6 Záchranné služby

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(vymenúvacie konanie)

30.4.2018

6.12.2018

Modelovanie a simulácie ako podpora rozhodovania v krízovom manažmente

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

(habilitačné konanie)

27.6.2017

24.1.2018

Fázy požiaru osobného motorového vozidla

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Katarína Buganová, PhD.

(habilitačné konanie)

26.10.2016

25.1.2017

Perspektívy rozvoja manažmentu rizika malých a stredných podnikov v kontexte aktuálnych trendov zmien podnikateľského prostredia

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Vladimír MÓZER, PhD.

(habilitačné konanie)

21.10.2015

27.1.2016

Posudzovanie požiarneho rizika v požiarnom inžinierstve

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Linda MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

21.10.2015

27.1.2016

Ohrozenie záchranných zložiek pri lesných požiaroch
v kalamitnom prostredí

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

28.01.2015

19.5.2015

Kompetencie pracovníkov v oblasti súkromnej bezpečnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

(vymenúvacie konanie)

15.10.2014

9.4.2015.

Štandardy fyzickej a objektovej bezpečnosti

strategických objektov štátu

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Witalis Pellowski, PhD.

(habilitačné konanie)

15.10.2014

28.1.2015

Spolupráca medzi chemickým vojskom a hasičskými
jednotkami pri riešení prírodných a antropogénnych hrozieb

8.3.6 Záchranné služby

doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

(vymenúvacie konanie)

20.05.2014

27.11.2014

Riziká chemických látokpoužívaných na elimináciu
priemyselných havárií a požiarov

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(habilitačné konanie)

29.01.2014

20.5.2014

Úlohy informačných systémov v dosahovaní
požadovanej úrovne
bezpečnosti

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Andrej Veľas, PhD.

(habilitačné konanie)

04.06.2013

16.10.2013

Význam merania a testovania vlastností elektrických
zabezpečovacích systémov z pohľadu ich účinnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

(habilitačné konanie)

30.01.2013

4.6.2013

Význam ekonomickej bezpečnosti pre existenciu
a fungovanie
trhových subjektov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Eva Sventeková, PhD.

(habilitačné konanie)

09.10.2012 30.1.2013

Pôsobnosť krízového manažmentu v dopravnom
zabezpečení
riešenia krízových javov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

  


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI