Štúdium na FBI

Bezpečnostný manažment 

Bakalárske štúdium - Bc.  Inžinierske štúdium - Ing.
Indikované povolania Indikované povolania
Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť
Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť
Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti


Krízový manažment 

Bakalárske štúdium - Bc. Inžinierske štúdium - Ing.
Indikované povolania Indikované povolania
Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva
Podniková bezpečnosť (vnútorná) Podniková bezpečnosť (vnútorná)
Manažment rizík a krízový manažment
v podniku
Manažment rizík a krízový manažment

Záchranné služby

 

 

Študijný odbor

 

Študijný program

 

Stupeň vš. štúdia

 

Forma

štúdia

 

Udeľovaný titul

 

Bezpečnostné vedy

Bezpečnostný manažment

1

denná, externá

Bc.

Bezpečnostné vedy

Krízový manažment

1

denná, externá

Bc.

Bezpečnostné vedy

Záchranné služby

1

denná, externá

Bc.

Bezpečnostné vedy

Bezpečnostný manažment

2

denná, externá

Ing.

Bezpečnostné vedy

Krízový manažment

2

denná, externá

Ing.

Bezpečnostné vedy

Záchranné služby

2

denná, externá

Ing.

Bezpečnostné vedy

Bezpečnostný manažment

3

denná, externá

PhD.

Bezpečnostné vedy

Krízový manažment

3

denná, externá

PhD.

Bezpečnostné vedy

Záchranné služby

3

denná, externá

PhD.

 

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA FBI pre jednotlivé stupne štúdia (BC, ING, PHD),
vrátane termínov podávania prihlášok apod. - nájdete pod týmto odkazom

 Učebné plány a informačné listy predmetov: http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php


 

Uplatnenie absolventov

 

Bakalárske a inžinierske študijné programy

 

Bezpečnostný manažment

(študijný odbor bezpečnostné vedy)

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného či nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík ako aj schopných navrhovať a prevádzkovať integrované systémy elektronickej ochrany objektov. Absolvent získa vedomosti v príslušných technických, ekonomických a spoločenských vedách a schopnosť aplikovať ich na podmienky bezpečnostného manažmentu.

 

Krízový manažment

(študijný odbor bezpečnostné vedy)

Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov, ktorí sa môžu uplatniť vo verejnej správe, v podnikoch a firmách pri analýze rizík a možných krízových situácií, ich monitorovaní, v príprave podkladov pre krízové plánovanie, v spracovaní krízových plánov a pri riadení kríz. Absolventi majú vzdelanie v príslušných ekonomických, technických a spoločenských vedách a v ich aplikáciách. Môžu sa uplatniť vo funkciách na úsekoch obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany verejného poriadku a ďalších.

 

Záchranné služby

(študijný odbor bezpečnostné vedy)

Štúdium je orientované na prípravu odborníkov schopných plniť preventívne administratívno-správne, záchranné a likvidačné úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v štruktúrach štátnej správy, vo výrobných a hospodárskych organizáciách, v útvaroch hasičského a záchranného zboru. Môžu vykonávať špecializované pracovné činnosti pri výkone štátneho požiarneho dozoru, funkcie v hasičských jednotkách, špecialistov požiarnej ochrany v priemyselných odvetviach a odboroch hospodárstva SR. 

 

 Doktorandské študijné programy

 

Bezpečnostný manažment

(študijný odbor bezpečnostné vedy)

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru ochrana osôb a majetku ovládajú vedecké metódy a prístupy v oblasti ochrany osôb a majetku, skúmania a vyhodnocovania rôznych vplyvov na celkovú úroveň bezpečnosti osôb a majetku, vedecky bádajú a prinášajú nové prístupy k zaisťovaniu ochrany osôb a majetku. Na základe vedeckých metód poznania a výskumu navrhujú koncepčné a systémové riešenia na ochranu osôb a majetku. Uplatňujú systémový prístup pri riešení úloh bezpečnostnej praxe.

 

Krízový manažment

(študijný odbor bezpečnostné vedy)

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru občianska bezpečnosť ovládajú vedecké metódy a nástroje využívané v analýze rizík a ohrození bezpečnosti konkrétnych subjektov, regiónov, prípadne celého štátu. Využívajú analytické metódy na optimalizovanie procesov a projektovanie komplexných opatrení na zvyšovanie bezpečnosti systémov. Navrhujú nové metódy a technológie riešenia krízových javov.

 

Záchranné služby

(študijný odbor bezpečnostné vedy)

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru záchranné služby ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja na úseku záchranárskych činností a na úseku ochrany pred požiarmi. Na základe vedeckých metód dokážu tvoriť programy dlhodobého rozvoja integrovaného záchranného systému. Využívajú analytické metódy optimalizácie procesov a projektovanie komplexných opatrení na skvalitňovanie činnosti integrovaného záchranného systému. Navrhujú nové metódy a technológie vykonávania záchranných prác.


  

KVALITA VZDELÁVANIA

 

Fakulta má zavedený vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorý je podporený meracím systémom kvality a systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť a služby a aktivity pre verejnosť.

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI