Výzva na publikovanie

| O ČASOPISE | VÝZVA NA PUBLIKOVANIE | PRIJÍMANIE ČLÁNKOV - POSTUP | ŠABLÓNA ČLÁNKU | FORMULÁR OPONENTA | ETIKA PUBLIKOVANIA | REDAKČNÁ A TECHNICKÁ RADA | ARCHÍV |

Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, blíži sa termín ďalšieho vydania časopisu "Krízový manažment". (*pdf) 

Časopis je registrovaný v medzinárodnej databáze – ERIH PLUS a v databáze Google Scholar. V tomto roku pripravujeme 26. ročník medzinárodnej konferencieRiešenie krízových situácii v špecifickom prostredí, na ktorej bude časopis k dispozícii pre účastníkov konferencie. 

Radi privítame Vaše vedecké príspevky zo všetkých oblastí teórie a praxe krízového manažmentu, civilnej ochrany, záchranných služieb, ochrany osôb a majetku, ochrany kritickej infraštruktúry, ďalších oblastí občianskej bezpečnosti a bezpečnosti všeobecne. Radi zverejníme informácie o konaní konferencií, odborných akcií alebo o vašich nových knižných publikáciách. 

Príspevky prijímame v slovenskom, českom a anglickom jazyku, upravené podľa pokynov pre autorov. Venujte prosím Vašim článkom zvýšenú pozornosť po tematickej, obsahovej, jazykovej i štylistickej stránke. Posudzovanie príspevkov prebieha systémom "Double-blind peer review". V rámci tohto systému sú autori a oponenti navzájom anonymní. Časopis a pokyny na písanie nových článkov sú dostupné na stránke časopisu: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/casopis-krizovy-manazment.

Články je potrebné zasielať na adresu: zvpuny.onyynl@havmn.fx 

Prosíme, pošlite túto výzvu ďalším vašim kolegom, o ktorých viete, že by mohli mať záujem publikovať v našom časopise. Ďakujeme. .

S pozdravom,

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda redakčnej rady

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., predseda technickej redakcie


  

Dear colleagues, the publication date of the new issue of our journal "Crisis Management" is approaching. (*pdf)

The journal is already included in the international database - ERIH PLUS and the individual papers in the Google Scholar database. This year we are preparing the 25th International Conference - Crisis Management in a Specific Environment, where the journal will be available for conference participants. 

We welcome scientific papers in theory and practice of crisis management, civil protection, rescue services, protection of persons and property, protection of critical infrastructure and related fields of civil security and security in general. We can also publish information on upcoming conferences, proceedings, other related events, and your book publications. 

The papers should be written in Slovak, Czech and English language, prepared according to the instructions for authors. In the writing and revision process, focus closely on the adequate topic, content, correct language and style. The papers will be reviewed using "Double-blind peer review" which means that the authors and reviewers will remain anonymous to each other. The journal and further instructions for writing and editing the papers are available at the journal website: https://www.fbi.uniza.sk/en/stranka/crisis-management-journal 

Please, send the papers to zvpuny.onyynl@havmn.fx

Please, pass this information to your colleagues who may be interested in this publication opportunity. Thank you very much for your cooperation. 

Sincerely,

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Head of Editorial Board

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., Head of Editorial Team


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI