Konferencia RKS

| KONFERENCIA RKS | REGISTRÁCIA | POPLATOK | PRÍSPEVOK | PROGRAM | KONTAKTY | ARCHÍV | FOTO |

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
27. medzinárodná vedecká konferencia FBI UNIZA
16. - 17. októbra 2024 


Konferencia RKS2024 sa koná pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline, Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR,  Policajného zboru a Prezídia Hasičského a záchranného zboru.


Miesto konania konferencia: Žilinská univerzita v Žiline (priestory UNIZA, mapa UNIZA)

Cieľom konferencie RKS  je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.


Odborné zameranie konferencie:

 • Krízové riadenie
 • Manažment rizík
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Environmentálna bezpečnosť
 • Krízová intervencia
 • Bezpečnostný manažment
 • Ochrana osôb a majetku
 • Ochrana mäkkých cieľov
 • Prevencia kriminality
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Umelá inteligencia a bezpečnosť
 • Ochrana kritickej infraštruktúry
 • Záchranné služby
 • Ochrana pred požiarmi
 • Záchranárska technika
 • Skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi
 • Integrovaný záchranný systém


Dôležité termíny:

Prihláška na konferenciu (online)

do 26.08.2024

Zaslanie príspevku (online)

do 17.09.2024

Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch

do 30.09.2024

Úhrada konferenčného poplatku

do 04.10.2024

Zaslanie programu konferencie

09.10.2024

 

Spôsob prihlasovania:

Formou odoslania online prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu (časť prihláška, registrácia).

Konferencie sa môžete zúčastniť aj bez publikovania príspevku (formou online prihlášky, časť prihláška). 

Informácie o konferencii v anglickom jazyku / Information about the conference in English: https://fbi.uniza.sk/en/aktuality/27th-conference-crisis-situations-solution-in-specific-environment


Tešíme sa na stretnutie.
Záštita nad konferenciou

ČELKO Ján, prof., Ing., CSc.

rektor, Žilinská univerzita v Žiline

ERDÉLYI Ervin, Mgr.

generálny riaditeľ, Sekcia krízového riadenia, Ministerstvo vnútra SR

SOLÁK Ľubomír, plk., Mgr.

prezident, Policajný zbor

MIFKOVIČ Adrián, pplk, Ing.

- prezident, Hasičský a záchranný zbor SR


Partneri konferencie0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI