Kolégium dekanky

Predsedníčka: 
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.  dekanka
Členovia:
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. vedúca katedry krízového manažmentu
Ing. Martin Boroš, PhD.  prodekan pre medzinárodné vzťahy a marketing
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.  predsedníčka akademického senátu fakulty
Mgr. Andrea Lacová  tajomníčka fakulty
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.  prodekan pre vedu a výskum
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.  vedúci katedry požiarneho inžinierstva
doc. Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.  prodekanka pre vzdelávanie
prof. Ing. Andrej Veľas, PhD.  vedúci katedry bezpečnostného manažmentu
Ing. Kristián Furiak zástupca študentov

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI