Katedra krízového manažmentu

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6701
Web https://www.facebook.com/groups/2900156643553373
Vedúci
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
Kontakt 041 513 6700, 041 513 6748
Miestnosť MA406
Zástupca vedúceho
doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
Kontakt 6704
Miestnosť MA410
Sekretariát
Mgr. Zuzana Smiešková
Telefón 041 513 6701, 041 513 6703
Miestnosť MA407

Zamestnanci

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
Miestnosť  MA408 Telefón  041 513 6748
Manažment rizík, manažment podnikateľských rizík, krízový manažment a systémy včasného varovania v podniku, projektový manažment rizík, manažment zmeny.
doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
Miestnosť  MA410 Telefón  041 513 6704
Priemyselná bezpečnosť. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Krízový manažment. Prevencia vzniku havárií. Manažment rizík.
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Miestnosť  MA404 Telefón  041 513 6712
Manažment, Manažérske metódy a techniky, Manažment kvality, Systémy riadenia kvality, Rozvoj pracovných tímov, Prevencia podnikových kríz, Manažment rizika podniku, Systémy včasného varovania. Profil
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Miestnosť  MA414 Telefón  041 513 6714
Ekonomické aplikácie v krízovom manažmente. Ekonomické aspekty bezpečnosti. Krízové situácie v ekonomike. Moderné metódy predikcie ekonomických časových radov. Finančná analýza podniku. Malé a stredné podnikanie.
doc. Ing. Jozef Klučka , PhD.
Miestnosť  MA415 Telefón  041 513 6706
Ekonomické aspekty krízového manažmentu, riadenie rizika a riadenie rizika podniku
Ing. Jozef Kubás, PhD.
Miestnosť  MA414 Telefón  041 513 6705
Krízový manažment. Krízový manažment vo verejnej správe. Civilná ochrana. Bezpečnosť obyvateľov.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Miestnosť  MA403 Telefón  041 513 6731
Stres. Psychosociálne riziká. Psychická odolnosť. Krízová intervencia. Psychická prvá pomoc. Ľudský faktor. Vzdelávanie. Pracovná psychológia. Manažérska psychológia. Psychológia pre záchranné služby.
Mgr. Pavol Prievozník
Miestnosť  MA122 Telefón  041 513 6867
Matematika. Ekonomická bezpečnosť podnikov.
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Miestnosť  AA313 Telefón  041 513 6717, 041 513 5130
Krízový manažment. Podpora rozhodovania. Softvérová podpora. Modelovanie systémov. Simulácie krízových javov. Profil
Ing. Michal Sibila, PhD.
Miestnosť  MA122 Telefón  041 513 6857
Matematika. Teória pravdepodobnosti. Evakuácia.
Mgr. Zuzana Smiešková
Miestnosť  MA407 Telefón  041 513 6701
doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Miestnosť  MA405 Telefón  041 513 6708
Pedagogický tajomník KKM.

Ekonómia. Podniková ekonomika. Ekonomika verejného sektora. Ekonomická bezpečnosť. Manažment rizík. Ekonomické aspekty krízového manažmentu.
Mgr. Jana Studená, PhD.
Miestnosť  MA411 Telefón  041 513 6722
Sociológia, Etika krízových situácií, Manažérska komunikácia, Logika, Politológia, Personálny manažment
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Miestnosť  MA212 Telefón  041 513 6600
Logistická podpora riešenia krízových javov. Doprava v krízových situáciách. Špeciálne prepravy. Posudzovanie rizík funkčnosti kritickej infraštruktúry.
doc. Ing. Michal Titko, PhD.
Miestnosť  MA411 Telefón  041 513 6713
Vedecký tajomník KKM.

Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia. Štátne hmotné rezervy. Softvérová podpora riešenia krízových situácií. Zraniteľnosť a odolnosť spoločnosti voči krízovým javom. Príprava spoločnosti na krízové javy. Štatistika.

Doktorandi

Ing. Kristián Furiak
Miestnosť MA409 Telefón 041 513 6715
Manažment rizík v športových organizáciách
Ing. Bronislava Halúsková
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6707
Ing. Peter Kardoš
Miestnosť EXT. Telefón EXT
EXTERNE: Posúdenie procesných rizík pri zvyšovaní kvality v organizáciách
Samuel Kočkár
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6707
Ing. Boris Kollár
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6715
Ing. Alena Kuricová
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6707

Popis činnosti

Katedra krízového manažmentu garantuje vzdelávanie v študijnom programe krízový manažment s možnosťou špecializovať sa v oblasti krízového riadenia a ochrany obyvateľstva, podnikovej bezpečnosti, manažmentu rizík a krízového manažmentu v podniku. Študenti získajú vedomosti, zručnosti a kompetentnosti z profilových predmetov: Krízový manažment, Manažment rizík, Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Metódy a techniky manažmentu rizík, Pracovné prostredie, Medzinárodný krízový manažment, Integrovaný manažment rizík, Riziká priemyselných procesov, Riešenie krízových situácií v infraštruktúre a Podnikateľské riziká.

Pre odbornú i laickú verejnosť je určený modulový kurz Krízový manažment akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa Katedra krízového manažmentu zameriava na:

 • riešenie teoretických základov krízového manažmentu,
 • zdokonaľovanie informačných systémov na úseku krízového riadenia,
 • stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového riadenia,
 • vytváranie a využívanie digitálnych a inovatívnych foriem vzdelávania a tréningu v BOZP a krízovom manažmente,
 • zabezpečovanie prevencie a riešenie závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov,
 • riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom a spoločenskom prostredí,
 • riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
 • komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom prostredí,
 • manažment podnikateľských rizík a krízový manažment v podnikoch a organizáciách,
 • socioekonomické, sociálno-psychologické a etické otázky bezpečnosti a riešenia krízových situácií,
 • komunikáciu a vedenie ľudí v krízových situáciách.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI