doc. Ing. Mária Hudáková PhD.

doc. Ing. Mária Hudáková PhD.

docent

Kancelária: MA 404
Telefón: 041/ 513 6712
E-mail: Maria.Hudakova(at)fbi.uniza.sk

Konzultačné hodiny: pondelok 8:00-11:00


Scopus ID: 56527002600
WOS ID: S-6206-2017 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0756-0962

Na katedre krízového manažmentu  FBI ŽU pôsobí od roku 2001.

Vedecko-pedagogický titul docent získala v študijnom odbore Manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Vysokoškolské vzdelanie získala na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Podnikový manažment

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá prevenciou podnikových kríz, aplikáciou manažmentu rizika v podniku s využitím rôznych  manažérskych metód a technik. Venuje sa aj manažmentu rizika v procese zvyšovania kvality v organizáciách. 

Zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Manažment.
 • Manažérske metódy a techniky.
 • Manažment kvality.
 • Rozvoj pracovných tímov.

Absolvovala viaceré kurzy zamerané na rozvoj pedagogických a odborných schopností, napr.:

 • 2018  Kurz - Mapovanie procesov a riadenie rizík, Bojnice.
 • 2015  Kurz - Businesss Continuity Manager, Praha.
 • 2015  Kurz - Integrovaný systém manažérstva rizík podľa EN ISO 31000, Trenčín.
 • 2014  Kurz - RISK Manager Foundation 2, Praha.
 • 2013  Kurz - Analýza a řízení rizik - management rizik, Praha.
 • 2012  Kurz - Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001, Bratislava.
 • 2011  Kurz - Kvalita na pracovisku, Žilina.
 • 2008   Kurz - ECDL Štart (ECDL Start Certificate), Žilina.  
 • 2008   Kurz - Kurikulum projektovej prípravy, Žilina.
 • 2003   Kurz - Manažment kvality na fakultách vysokých škôl, Žilina.

Monografie:

1. AAA. Šimák, L.; Loveček, T.; Hudáková, M.; Klučka, J.; Strelcová, S.; Hudáková, M.; Buganová, K.; Kelíšek, A.; Kohla, A. Risk management of small and medium enterprises. 1. vyd. Düsseldorf: A&A Digitalprint, 2017. 516 s. ISBN 978-3-00-058222-6. 

2. AAB. Belás, J.; Buganová, K.; Hošták, P; HudákováM.; Lusková, M.; Macháček, J.; Sobeková-Májková. M. Podnikateľské prostredie malých a stredných firiem v Českej a Slovenskej republike. 1. vyd. Žilina: GEORG, 2014. 153 s. ISBN 978-80-8154-074-5.

3. ABC. Belás, J;. Bartoš, P.; Hlawiczka, H.; Hudáková, M. Attributes of financial management of family companies in the Czech Republic and Slovakia. Family businesses in transition economies: management, succession and internationalization. Cham: Springer International Publishing, 2015. S. 223-238. ISBN 978-3-319-14208-1. Scopus.

4. ABD. Hudáková, M.; Lusková. M. Rizika podnikání na Slovensku v segmentu SME. Řízení úvěrového rizika SME.  Žilina: GEORG, 2013. S. 21-46. ISBN 978-80-8154-017-2. 

Vysokoškolské učebnice:

1. ACB. Míka, V. T.; Hudáková, M.; Šimák, L. Manažment a krízový manažment (úvod do krízového manažmentu). 2. upr. a rozš. vyd.  Žilina: Žilinská univerzita, Žilina. 2015. 230s. ISBN 978-80-554-1161-3.

2. ACB. Hudáková, M.; Buganová, K.; Míka, V. T. Metódy a techniky v procese manažmentu rizika, 1. vyd.  Žilina: Žilinská univerzita, Žilina. 2013. 230s. ISBN 978-80-554-0642-8.

3. ACB. Lusková, M.; Hudáková, M.; Buganová, K. Manažérstvo kvality a rizika: integrácia, princípy, metódy. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, Žilina. 2013. 278 s. ISBN 978-80-554-0781-4.

4. ACB. Buganová, K.; Hudáková, M.; Strelcová, S.; Klučka, J. Manažment rizika v podniku. 1. vyd.  Žilina: Žilinská univerzita, Žilina. 2012. 226 s. ISBN 978-80-554-0459-2.

5.  ACB. Hudáková, M.; Ondrušek, M. Manažment - prípadové štúdie 1. vyd.  Žilina: Žilinská univerzita, Žilina. 2015. 228s. CD-ROM, ISBN 978-80-554-1159-0.

6.   ACB. Míka, V. T.; Šimák, L.; Hudáková, M.; Horáček, J. Manažment a krízový manažment (úvod do krízového manažmentu). 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, Žilina. 2009. 216 s. ISBN 978-80-554-0079-2.

Skriptá:

1. BCI. Buganová, K.; Hudáková, M.; Strelcová, S. Manažment rizika v podniku - praktikum,  1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. CD-ROM; ISBN 978-80-554-0460-8.

2. BCI. Hudáková, M. Manažérske metódy a techniky. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita. Žilina. 2011. 160 s. ISBN 978-80-554-0205-5.

3. BCI. Mikolaj, M.; Klučka, J.; Buganová, K.; Strelcová, S.; Hudáková, M.; Ristvej, J.; Loveček, T.; Veľas, A.a kol. Počítačová podpora výučby študentov v študijnom odbore Občianska bezpečnosť, 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. CD ROM. ISBN 978-80-8070-765-1. 

Najvýznamnejšia publikačná činnosť:

 • ADM. Hudakova, M., Masar, M., Luskova, M., Patak M.R. (2018). The Dependence of Perceived Business Risks on the Size of SMEs. Journal of Competitiveness, 10(4), pp. 54–69, 2018, https://doi.org/10.7441/joc.2018.04.04, databáza WoS.

 • ADM. Hudáková, M., Dvorský, J. (2018). Assessing the risks and their sources in dependence on the rate of implementing the risk management process in the SMEs. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy,. 13(3),  pp: 543-567,  2018, https://doi.org/10.24136/eq.2018.027, databáza WoS.

 • ADM. Hudáková, M., Masár, M. (2018). Assessment of the Key Business Risks of the SMEs in Slovakia and Their Comparison with other EU Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(4), pp. 145-160, 2018, https://doi.org/10.15678/EBER.2018.060408, databáza WoS.

 • ADM. Hudáková, M., Dvorský, J.,  Lusková, M.,  Schönfeld, J. (2017). The Market Risk Analysis and Methodology of its More Effective Management in Smes in the Slovak Republic, Montenegrin journal of economics, 13(2), pp. 151-161, 2017, databáza WoS, Scopus.

 • ADN. Hudakova, M., Dvorsky, J., Buganova, K., Kozubikova, L. (2018). Analysis and evaluation of market and financial risks in small and medium-sized enterprises, Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 20(2), pp. 16-22, 2018. databáza Scopus.

 • ADM. Belás, J., Demjan, V., Habánik, J., Hudáková, M., Sipko, J. (2015). The business environment of small and medium-sized enterprises in selected regions of the Czech Republic and Slovakia. Technická univerzita v Liberci Ekonomie a management = Economics and management, 18 (1). 2015. pp. 95-110. IF 2014 : 1,021, 5 - year IF: 0,869, databáza WoS, Scopus. 

Vedecko-výskumná činnosť

 • KEGA 030ŽU-4/2018 - Výskum riadenia rizík v podnikoch na Slovensku na tvorbu nového študijného programu Manažment rizík na FBI ŽU v Žiline, vedúci projektu: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., doba riešenia projektu 2018-2020.
 • VEGA 1/0560/16 - Manažment rizík malých a stredných podnikov na Slovensku ako prevencia podnikových kríz, vedúci projektu: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., doba riešenia projektu 2016-2018.
 • KEGA 077ŽU-4/2011 - Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík, FBI ŽU v Žiline, vedúci projektu: Ing. Mária Lusková, PhD., doba riešenia projektu 2011-2013.
 • FaME/2013/MSPRISK Bilaterálny vedecký projekt - Podnikateľské riziká malých a stredných firiem v turbulentnom ekonomickom prostredí, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne ČR, FBI ŽU v Žiline SR, doba riešenia projektu 2013-2014.
 • APVV - 0727-12 - Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení, FBI ŽU v Žiline, vedúci projektu: doc. Ing. doc., Ing. Vladimír Mózer, PhD., doba riešenia projektu 2013-2016.
 • ASFEU 26110230090- ŠF OP Vzdelávanie - Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úspešný absolvent pre potreby praxe, ŽU v Žiline, doba riešenia projektu 2013 – 2015.
 • ASFEU 26110230079 - ŠF OP Vzdelávanie - Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore, ŽU v Žiline, doba riešenia projektu 2013 – 2015.
 • ASFEU OPV-2010/1.2/02-SORO 26110230060 - Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania, ŽU v Žiline, doba riešenia projektu 2011-2013. 
 • APVV-0471-10 - Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava, vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doba riešenia projektu 2011-2014.
 • VEGA  1/1082/11 - Riziká technologických procesov a vplyv ľudského činiteľa na procesy ich vzniku a spôsobu riešenia, vedúci projektu: Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD. doba riešenia projektu 2011-2013.
 • KEGA 369-026ŽU-4/2010 - Inovácia obsahu študijného plánu predmetu Analýza podnikateľských rizík, vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doba riešenia projektu: 2010-2011.
 • VEGA 1/0699/10 - Krízové scenáre socio-ekonomických dopadov hospodárskej krízy v regióne Žilinského samosprávneho kraja, vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doba riešenia projektu: 2010-2011.
 • KEGA 077ŽU-4/2011 - Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík, vedúci projektu: Ing. Mária Lusková, PhD., doba riešenia projektu: 2011-2013.
 • VEGA 1/0687/11 - Hodnotenie stavu Business Excellence, vedúci projektu: doc. Ing. Miroslava Jankalová, PhD., Pedas, doba riešenia projektu: 2011-2012.
 • VEGA 1/0639/10 - Hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb, vedúci projektu: Ing. Andrej Veľas, PhD., doba riešenia projektu: 2010-2011.
 • APVV - Experimentárium ŽU -  projekt bol predložený v rámci výzvy APVV pre program „Podpora ľudského potenciálu a popularizácia vedy", koordinátor projektu: FŠI ŽU, spoluriešiteľ: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, doba riešenia projektu: 2007 – 2009.
 • KEGA 3/4124/06 - Novelizácia učebného programu a spracovanie vysokoškolskej učebnice "Úvod do krízového manažmentu", vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doba riešenia projektu: 2006-2008.
 • MVTS - BIL/ČR/SR/ŽU2/06 - Ekonomická analýza veľkých katastrof s použitím moderných matematických metód, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD. doba riešenia projektu: 2006 -2008.
 • Inštitucionálny grantový projekt 2008 - Analýza rizík – spracovanie študijného materiálu pre podporu výučby v študijnom programe krízový manažment v slovenskom a anglickom jazyku. KKM FŠI ŽU, vedúci projektu: Ing. Katarína Hollá, doba riešenia projektu: 2008.
 • MVTS - BIL/ČR/SR/ŽU7/08 - Ekonomické dôsledky globalizovaného terorizmu, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., doba riešenia projektu: 2008.
 • KEGA 3/3060/05 - Počítačová podpora výučby študentov v študijnom odbore Občianska bezpečnosť, vedúci projektu: prof. Ing. Ján Mikolaj, DrSc., doba riešenia projektu: 2005-2007.
 • MVTS BIL/ČR/SR/ŽU3/06 - Hodnotenie kvality systému krízového riadenia, vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doba riešenia projektu: 2006-2007.
 • MVTS CR/SR/ZU/04/3 - Komparatívna analýza podnikateľských rizík v Českej republike a Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD. doba riešenia projektu: 2004- 2006.
 • VEGA 1/1258/04 - Komparatívna analýza podnikateľských rizík v tranzitívnych ekonomikách, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., doba riešenia projektu: 2004-2006.
 • VEGA 1/1235/04 - Finančná politika samospráv a jej riziká v kontexte reformy daňovej sústavy, vedúci projektu: doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc., doba riešenia projektu: 2004-2006.
 • VEGA 1/0479/03 - Controlling – účinný nástroj prevencie podnikových kríz, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, doba riešenia projektu 2003-2006.
 • VEGA 1/9184/02 - Návrh súboru ukazovateľov pre posudzovanie ekonomickej efektívnosti projektu v realizačnej fáze, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, doba riešenia projektu 2002-2004.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI