Konferencia OPP & ZS

Pozývame Vás na 7. ročník vedecko-odbornej konferencie OCHRANA PRED POŽIARMI & ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, ktorá sa realizuje v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky, Dobrovoľným hasičským zborom Žilina a Žilinská univerzita a Slovenským Červeným krížom - Miestnym spolkom SČK pri FBI Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom konferencie je riešenie aktuálnych otázok v oblasti vysokoškolskej a odbornej prípravy budúcich odborníkov v oblasti záchranných služieb a ochrany pred požiarmi, diskusia ohľadom súčasnej pozície a ďalšieho rozvoja profesionálnych a dobrovoľných hasičských jednotiek na Slovensku, vývoj záchranárskej techniky v kontexte rozvoja elektromobility, fotovoltiky a vodíkových technológií ako aj ďalšie aktuálne otázky súčasnosti.

Úlohou konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti bezpečnostných vied, v zameraní najmä na oblasti týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zisťovania príčin požiarov, manažmentu rizík, hasičskej a záchranárskej techniky, požiarnej taktiky, požiarneho skúšobníctva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj legislatívneho a normotvorného procesu.


DÁTUM a MIESTO KONFERENCIE: 07.11.2023 o 10:00 Zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilinská univerzita v Žiline
POZVÁNKA  

PRIHLÁŠKA na konferenciu 

ŠABLÓNA príspevku do zborníka

ZBORNÍK Z KONFERENCIE


Dominantnou témou konferencie je fotovoltika a požiarna bezpečnosť.

Ponúkame možnosť prezentovať a publikovať skúsenosti a poznatky v jednej z nasledovných tematických sekcií konferencie:

  • Požiarna bezpečnosť stavieb a požiarne inžinierstvo
  • Požiarno-technické vlastnosti horľavých materiálov a skúšobníctvo, pod gesciou Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR
  • Nebezpečné látky, hasiace látky, sorpčné prostriedky
  • Požiarna represia, zásahová a záchranárska technika
  • Posudzovanie rizík, protivýbuchová prevencia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a BOZP v záchranných službách

V prípade záujmu o účasť na konferenciách, a publikovanie Vášho príspevku, zaregistrujte sa prostredníctvom vyplnenia prihlášky a jej zaslaním na xbasrerapvn.bccmf@tznvy.pbz.

Pre prihlásenie príspevku alebo účasti na konferencii použite, prosím, formulár uverejnený na stránke www.fbi.uniza.sk v časti konferencie, kde nájdete aj šablónu na prípravu príspevku. Rozsah príspevku je 4-8 strán a všetky príspevky budú recenzované.  Vybrané najlepšie príspevky budú po ich doplnení a so súhlasom autorov uverejnené vo vedecko-odbornom časopise Krízový manažment Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.


Registrácia je možná do 1.11.2023, čo je zároveň deň uzávierky prijímania príspevkov. 


Konferenčné poplatky:

  • Účastnícky poplatok: 90 Eur (zahŕňa uverejnenie článku, občerstvenie, obed a konferenčné materiály)
  • Zverejnenie článku: 30 Eur (zahŕňa zverejnenie článku v zborníku bez účasti na konferencii)
  • Účasť bez príspevku: 50 EUR s DPH (zahŕňa zborník príspevkov na CD, obed).

Pri príspevkoch od viacerých autorov hradí plné vložné len hlavný autor. Spoluautori sa môžu na konferencii zúčastniť po zaplatení poplatku za účasť bez príspevku.INFORMÁCIE K PLATBE:

Adresa príjemcu:    

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (beneficiari´s address)

IČO:    00397563

DIČ:    2020677824

IČ DPH:    SK2020677824

Banka príjemcu:    

Štátna pokladnica (beneficiari´s bank)

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Slovakia

Názov účtu príjemcu:  Žilinská univerzita v Žiline (beneficiari´s account)

Číslo účtu príjemcu:   IBAN: SK3081800000007000269933

BIC/SWIFT:   SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:  07112023

Konštantný symbol:    0308

Špecifický symbol:  Vaše  IČO

Správa pre príjemcu:   mená účastníkov    


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI