Pracovisko výskumu bezpečnosti

Pracovisko výskumu bezpečnosti Fakulty bezpečnostného inžinierstva sa podieľa na príprave a riešení fakultných a univerzitných výskumných, rozvojových a vzdelávacích zahraničných projektov zameraných na základné oblasti výskumu fakulty:

 

  • zdokonaľovanie krízového a bezpečnostného manažmentu vo verejnej správe a podnikateľských subjektoch

  • zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti,

  • komplexné zabezpečovanie ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia.

 

Úlohou pracoviska je vyhľadávanie grantových výziev a možností partnerstiev, poskytovanie a prezentovanie základných informácií o možnostiach zapájania sa pracovísk fakulty do projektovej činnosti a v neposlednom rade podieľanie sa na projektovom riadení prípravy projektov ako aj ich následnom riešení.

 Interné materiály

   • Organizačný poriadok PVB

   • Fakturačné údaje FBI UNIZA

   • Odbor prípravy a realizácie projektov UNIZA

   • Prehľad zmlúv

   • Verejné obstarávanie - dokumenty intranet

   • Bezpečnostné grantové schémy

   • Kalendár podujatí EU

   • Laboratória UVP - text

   • Výskumná infraštruktúra FBI - text

   • Účtovné kalkulačky - rôzne

 Prezentácie

   • Prezentácia výzva - COST

   • Prezentácia výzva - V4

   • Prezentácia FBI UNIZA

   • Prezentácia PVB UNIZA

   • Prezentácia UVP - laboratóriá

   • Europass FBI UNIZA

 Grantové agentúry

   • Výskumná agentúra SR

   • Operačná program Výskum a inovácie - OP VaI

   • Operačná program Kvalita životného prostredia - OP KZP

   • Agentúra na podporu výskumu a vývoja - APVV

   • Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA

   • Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR - KEGA

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI