Prijímacie konanie Bc. štúdium

Pre Bc. stupeň:
Test zo všeobecných vedomostí na FBI UNIZA overuje základné predpoklady a schopnosti,ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium.
Vážená študentka, vážený študent, v nasledujúcom akademickom roku začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt, ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. 
Viac informácií na stránke: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/kurz-matematiky


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI