Kurz matematiky

Vážená študentka, vážený študent,

v akademickom roku 2020/2021 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt, ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. 

Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné. Kurz je tematicky zameraný na:

úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií, algebraické rovnice, iracionálne, goniometrické,exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice, komplexné čísla, vektorová algebra, analytická geometria v rovine a kužeľosečky.

Pokiaľ máte záujem o zopakovanie a doplnenie si svojich vedomostí, môžete sa na tento kurz prihlásiť. Účastníci kurzu dostanú elektronické skriptá z prehľadu stredoškolskej matematiky

Kurz je nepovinný, je organizovaný nad rámec riadneho štúdia. Náklady na kurz sú hradené z kurzového poplatku účastníkov

Kurz matematiky - pozvánka


 

KURZ MATEMATIKY

Termín: 23. - 25. septembra 2020

Rozsah: 24 vyučovacích hodín (od 8:00 do 15:00)

Miesto: učebňa MB 208 v areáli FBI UNIZA (pri autobusovej stanici)
 


 

Kurzový poplatok: 40,00 € za účastníka, (1,66 €/1 hod) sa uhrádza v hotovosti v deň začiatku kurzu.

Ubytovanie: V študentskom domove, pokiaľ Vám bolo pridelené, ostatní individuálne.

Stravovanie je možné zabezpečiť v stravovacom zariadení UNIZA tak, ako počas riadneho štúdia.

 

Prihlášky: do 21. septembra - vyplniť online formulár na stránke FBI UNIZA

Začiatok kurzu: 23. septembra 2020 o 8:00 v učebni MA208 FBI UNIZA - ul. 1. mája 32, Žilina


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI