Kurz matematiky

Vážená študentka, vážený študent,

v akademickom roku 2023/2024 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt, ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. 

Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné. Kurz je tematicky zameraný na:

úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií, algebraické rovnice, iracionálne, goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice, vektorová algebra, analytická geometria v rovine a kužeľosečky.

Pokiaľ máte záujem o zopakovanie a doplnenie si svojich vedomostí, môžete sa na tento kurz prihlásiť. Účastníci kurzu dostanú elektronické skriptá z prehľadu stredoškolskej matematiky

Kurz je nepovinný, je organizovaný nad rámec riadneho štúdia. Náklady na kurz sú hradené z kurzového poplatku účastníkov


 KURZ MATEMATIKY

  • Termín: 11-14. september 2023
  • Rozsah: 30 vyučovacích hodín (od 8:00 do 15:00)
  • Miesto: učebňa v areáli FBI UNIZA (pri autobusovej stanici)


 

Kurzový poplatok: 50,00 € za účastníka, (1,66 €/1 hod) je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 7. septembra 2023:

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933

Variabilný symbol: 14092023

Poznámka: meno a priezvisko účastníka kurzu

Faktúra za kurz bude každému účastníkovi kurzu vystavená a osobne odovzdaná v prvý deň kurzu.

Ubytovanie: V študentskom domove, pokiaľ Vám bolo pridelené, ostatní individuálne.

Stravovanie je možné zabezpečiť v stravovacom zariadení UNIZA tak, ako počas riadneho štúdia.

 

Prihlášky: do 6. septembra 2023 - vyplniť online formulár na stránke FBI UNIZA

Začiatok kurzu: 11. septembra 2023 o 8:00 v učebni MB203 FBI UNIZA - ul. 1. mája 32, Žilina


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI