Kurz matematiky

Vážená študentka, vážený študent,v akademickom roku 2020/2021 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia, alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné.

Kurz je tematicky zameraný na:

- úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií,

- algebraické rovnice,

- iracionálne, goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice,

- komplexné čísla,

- vektorová algebra,

- analytická geometria v rovine a kužeľosečky.

 Pokiaľ máte záujem o zopakovanie a doplnenie si svojich vedomostí, môžete sa na tento kurz prihlásiť

Účastníci kurzu dostanú elektronické skriptá z prehľadu stredoškolskej matematiky.

Kurz je nepovinný, je organizovaný nad rámec riadneho štúdia. Náklady na kurz sú hradené z kurzového poplatku účastníkov.


 

KURZ MATEMATIKY

Termín                        september 2019

Rozsah                        30 vyučovacích hodín (od 8:00 do 13:00)

Miesto konania kurzu - FBI UNIZA 

 


 

Kurzový poplatok: 50,00 € za účastníka, (1,66 €/1 hod) sa uhrádza v hotovosti v deň začiatku kurzu.

 

Ubytovanie: V študentskom domove, pokiaľ Vám bolo pridelené, ostatní individuálne.

 

Stravovanie je možné zabezpečiť v stravovacom zariadení UNIZA tak, ako počas riadneho štúdia.

 

Prihlášky:                  bude upresnený

 

Začiatok kurzu:         bude upresnený


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI