Časopis Krízový manažment

| O ČASOPISE | VÝZVA NA PUBLIKOVANIE | PRIJÍMANIE ČLÁNKOV - POSTUP | ŠABLÓNA ČLÁNKU | FORMULÁR OPONENTA | ETIKA PUBLIKOVANIA | REDAKČNÁ A TECHNICKÁ RADA | ARCHÍV |

Cieľ časopisu

Cieľom časopisu je publikovať pôvodné vedecké články zamerané na originálne výsledky z teórie a praxe v krízového manažmentu, bezpečnostného manažmentu, záchranných služieb, krízového plánovania, manažmentu rizík v podniku a ďalších všeobecných a špecifických oblastí z krízového manažmentu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Časopis má svojho históriu, vychádza od roku 2002 s pravidelnou periodicitou, v rozsahu 100 strán v tlačenej a elektronickej forme.


Zameranie príspevkov

Príspevky v časopise sú zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.

ISSN: 2730-0544 (online)

ISSN: 1336-0019 (tlačené vydanie)


Časopis je evidovaný v databáze ERIH PLUS: Prístup do databázy.

Prístup do archívu:


Časopis krízový manažment vychádza pravidelne 2 krát za rok.

Články sú do časopisu prijímané priebežne.


Termíny:

Číslo1 / 202X2 / 202X
Termín uzávierkydo 1. marca 202Xdo 1. októbra 202X
Termín vydaniado 15. mája 202Xdo 15. decembra 202X


Akceptácia článkov prebieha na základe posúdenia článkov nezávislými oponentmi a rozhodnutia redakčnej rady.

Redakcia časopisu akceptuje iba pôvodné články, ktoré ešte neboli uverejnené v žiadnom inom médiu a sú napísané v textovom editore MS Word, rozsah článkov by nemal prekročiť 10 strán formátu A4 a musí byť v súlade so schválenou šablónou, bez číslovania strán.

Proces posudzovania článkov sa realizuje formou „Double-blind peer review“.

Poplatok za prijatie, posúdenie a vydanie článku v časopise je: zdarma.


Články do časopisu zasielajte na emailovú adresu:

zvpuny.onyynl@havmn.fx

 alebo poštou na CD nosiči, prípadne USB kľúči na adresu:

Redakcia časopisu Krízový manažmentu

Fakulta bezpečnostného inžinierstva,

Žilinská univerzita v Žiline

1.mája 32, 010 26 Žilina

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje predsedu technickej rady:

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. Znevn.Uhqnxbin@sov.havmn.fx

 

alebo člena technickej rady časopisu:

Ing. Michal Ballay, PhD., LL.M. zvpuny.onyynl@havmn.fx

 logo financovanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Vzdelávanie Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004


Vydáva:

Žilinská univerzita v Žiline,

Fakulta bezpečnostného inžinierstva,

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, SR

IČO: 00397563

 

Tlač časpisu:

EDIS, vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Registrácia časopisu:

Ministerstvo kultúry SR zo dňa 8.3.2009 pod číslom EV 3481/09

 

ISSN 2730-0544 (online)

ISSN 1336-0019 (tlačené vydanie)Open Access

Časopis Krízový manažment sa riadi politikou tzv. otvoreného prístupu (Open Access) a nevyžaduje žiadne poplatky za publikovanie príspevkov, spracovanie obsahu alebo iné poplatky súvisiace s publikovaním príspevkov. Pri recenzovaní príspevkov postup double-blind review. Úspešný výsledok recenzného konania je predpokladom pre publikovanie príspevku.


Politika otvoreného prístupu

Časopis Krízový manažment je Open Access Journal, čo znamená, že jeho obsah je voľne dostupný a za jeho sprístupnenie nie sú vyžadované žiadne poplatky. Používatelia môžu obsah voľne čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na úplné znenie článkov v tomto časopise alebo ich použiť na iné zákonné účely bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autorov. Uvedené je v súlade s BOAI definíciou otvoreného prístupu.


Autorské práva

Autori publikujúci v tomto časopise súhlasia s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami:

Autori si ponechávajú autorské práva a udeľujú časopisu právo na prvú publikáciu, pričom ich dielo je  súčasne licencované na základe medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), ktorá umožňuje ostatným zdieľať dielo s potvrdením autorstva diela a počiatočným zverejnením v tomto časopise.

Autori môžu uzavrieť samostatné, dodatočné zmluvné dodatky o nevýhradnej distribúcii verzie svojej práce publikovanej v časopise (napr. kvôli jej umiestneniu do inštitucionálneho úložiska alebo knižnému publikovaniu), s uvedením jej prvotného publikovania v tomto časopise.

Je povolené a žiaduce, aby autori zverejnili svoje práce online (napr. v inštitucionálnych úložiskách alebo na svojich webových stránkach) pred a počas procesu jej predkladania, pretože to môže viesť k produktívnym výmenám názorov, ako aj k skoršej a väčšej citácii zverejneného diela (pozri Effect of Open Access).


Vyhlásenie o ochrane súkromia

Redakcia poskytuje autorom mená recenzentov iba s výslovným súhlasom recenzentov!

Obsah časopisu Krízový manažment je Open Access, teda je obsahom s otvoreným prístupom licencovaný podľa podmienok licencie Creative Commons Attribution License 4.0., ktorá umožňuje neobmedzené použitie, distribúciu a reprodukciu diela na akomkoľvek médiu za predpokladu, že bude správne uvedené pôvodné dielo.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI