Školné, poplatky a ďalšie platby na UNIZA

Školné a poplatky spojené so štúdiom a s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  (smernica UNIZA č.116/2014 v znení dodatkov 1-8)

Podávanie žiadostí o úľavy pre platenie školného  - (metodické usmernenia UNIZA č.2/2019)

Žiadosť o úľavu pre platenie školného  - (tlačivo - Príloha-1 k metodickému usmerneniu č.2/2019 ... pre funkčnosť vyplňovania použite Download)

Oznámenie o súbežnom štúdiu  -  (tlačivo)    0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI