Katedra technických vied a informatiky

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6851
Web https://www.facebook.com/groups/2859124787678772
Vedúci
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Kontakt 041 513 6850
Miestnosť MA120
Zástupca vedúceho
Ing. Lucia Figuli, PhD.
Kontakt 041 513 6615
Miestnosť MA117

Zamestnanci

Ing. Michal Ballay, PhD.
Miestnosť  MA118 Telefón  041 513 6858
Operačná analýza. Stochastické metódy operačnej analýzy. Obnova pozemných a dopravných stavieb.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Miestnosť  MA128 Telefón  041 513 6854
Riziká v doprave. Ochrana kritickej infraštruktúry. Informačná podpora krízového riadenia. Infraštruktúrne systémy.
Ing. Lucia Figuli, PhD.
Miestnosť  MA117 Telefón  041 513 6615
Mechanika. Doprané a pozemné stavby. Mimoriadne zaťaženia konštrukcií. Odolnosť stavieb voči výbuchom.
Mgr. Zuzana Gašparíková
Miestnosť  MA122 Telefón  041 513 6857
Matematika. Aplikovaná informatika. Matematická a softvérová podpora riešenia krízových situácií.
Ing. Jana Handriková, PhD.
Miestnosť  MA126 Telefón  041 513 6861
Informatika. Informačné technológie. Kybernetická bezpečnosť.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Miestnosť  MA120 Telefón  041 513 6850
Mechanika telies. Systémová a operačná analýza. Spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení. Odolnosť technických infraštruktúrnych systémov.
Ing. Mária Lusková, PhD.
Miestnosť  MA121 Telefón  041 513 6766
Ochrana kritickej infraštruktúry. Ochrana objektov kritickej infraštruktúry v sektore energetiky a dopravy. Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov. Zraniteľnosť spoločnosti.
Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
Miestnosť  MA125 Telefón  041 513 6855
Ochrana obyvateľstva. Núdzové zásobovanie. Evakuácia. Dopravná a energetická infraštruktúra.
Mgr. Pavol Prievozník
Miestnosť  MA122 Telefón  041 513 6857
Matematika. Ekonomická bezpečnosť podnikov.
RNDr. Darina Stachová, PhD.
Miestnosť  MA114 Telefón  041 513 6865
Matematika. Inžinierska geometria. Matematické modelovanie dynamických systémov.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Miestnosť  MA212 Telefón  041 513 6600
Logistická podpora riešenia krízových javov. Doprava v krízových situáciách. Špeciálne prepravy. Posudzovanie rizík funkčnosti kritickej infraštruktúry.

Doktorandi

Ing. Nikola Chovančíková
Miestnosť MA136 Telefón 041 513 6866
Dynamické hodnotenie odolnosti subsystémov kritických infraštruktúrnych objektov v sektore energetika.
Ing. Katarína Hoterová
Miestnosť MA136 Telefón 041 513 6866
Dynamické hodnotenie odolnosti subsystémov kritických infraštruktúrnych objektov v sektore doprava.
Ing. Roman Kmeť
Miestnosť MA136 Telefón 041 513 6866
Informačný systém pre vyhodnocovanie úrovne kriminality vybraného regiónu.
Ing. Michal Szatmári
Miestnosť MA124 Telefón 041 513 6867
Manažérstvo bezpečnosti kľúčových objektov pozemnej dopravnej infraštruktúry.

Popis činnosti

Katedra technických vied a informatiky je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré zabezpečuje výučbu predmetov všeobecného základu vychádzajúcich z jadra študijného odboru „Bezpečnostné vedy“, ako napr. matematika, informatika, inžinierska geometria, logistika, mechanika telies, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, operačná analýza, manažérske informačné systémy a ďalšie. 

Katedra organizačne aj odborne garantuje prípravu a smerovanie odbornej a profesijnej profilácie študentov v študijnom programe „Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ (BOKI), ktorý je zameraný na dva kľúčové sektory – energetiku a dopravu. Vzhľadom k tomu katedra zabezpečuje výučbu viacerých profilujúcich predmetov pre študijný program BOKI, ako napr. energetická infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, výrobné zariadenia a technológie v energetike, dopravná technika a technológia, ochrana kritickej infraštruktúry, riadiace informačné systémy v kritickej infraštruktúre, ochrana objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy a energetiky, núdzové zásobovanie, obnova dopravných a pozemných stavieb, plánovanie ochrany kritickej infraštruktúry a ďalšie. 

Vedecká práca a profilácia pracovníkov a doktorandov katedry sa sústreďuje primárne na riešenie problémov bezpečnosti a ochrany systémov a služieb kritickej infraštruktúry so zameraním na sektory energetiky a dopravy, posudzovania rizík a zraniteľnosti prvkov infraštruktúrnych systémov, odolnosti inžinierskych stavieb voči mimoriadnym zaťaženiam, matematickej podpory v prevencii a riešení krízových javov, núdzového zásobovania, objektovej a technickej bezpečnosti prvkov infraštruktúrnych systémov a ďalších oblastí bezpečnostného inžinierstva.

Aktivity pracoviska

Organizácia workshopov k ochrane kritickej infraštruktúry.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI