Zápisy a informácie pre študentov prvého ročníka Bc. a Ing. stupňa v akademickom roku 2021/2022

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacieho konania (pri splnení kritérií) a na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekanka FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty. 

Bakalársky stupeň - Bc. Inžiniersky stupeň - Ing.
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 7. júla 2021.  
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 9. júla 2021. 
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Podmienky prijatia
Podmienky prijatia
Elektronické zápisy a vkladanie maturitného vysvedčenia
Elektronické zápisy 
(vkladanie maturitného vysvedčenia sa netýka Ing. stupňa)
Ubytovanie + žiadosťUbytovanie + žiadosť
Kurz matematiky

Telesná výchova
Telesná výchova
Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica
Denné bakalárske štúdium
Denné inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Povinne voliteľné a nepovinné predmety - kreditový systém
Povinne voliteľné a nepovinné predmety - kreditový systém
Externé bakalárske štúdium
Externé inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Povinne voliteľné a nepovinné predmety
Povinne voliteľné a nepovinné predmety
Termíny sústredení
Termíny sústredení
Viac užitočných informácií môžete nájsť na stránke v hlavnom menu Študenti.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI