Konferencia AFSE 2022

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ADVANCES IN FIRE & SAFETY ENGINEERING, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. a 23. november 2022 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Konferenciu organizuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci so Združením požiarneho inžinierstva, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou vo Zvolene a Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, v zameraní najmä na oblasti týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zisťovania príčin požiarov, manažmentu rizík, hasičskej a záchranárskej techniky, požiarnej taktiky, požiarneho skúšobníctva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj legislatívneho a normotvorného procesu.

Zároveň Vás pozývame na 6. ročník odbornej konferencie OCHRANA PRED POŽIARMI & ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, ktorá sa realizuje v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, Dobrovoľným hasičským zborom Žilina a Žilinská univerzita a Slovenským Červeným krížom miestnym spolkom pri FBI Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií na stránke: https://fbi.uniza.sk/stranka/afse-2022


Pozvánka

Prihláška

Šablóna príspevku 

Rámcový program 

Program 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI