AFSE 2022

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ADVANCES IN FIRE & SAFETY ENGINEERING, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. a 23. november 2022 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Konferenciu organizuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci so Združením požiarneho inžinierstva, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou vo Zvolene a Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, v zameraní najmä na oblasti týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zisťovania príčin požiarov, manažmentu rizík, hasičskej a záchranárskej techniky, požiarnej taktiky, požiarneho skúšobníctva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj legislatívneho a normotvorného procesu.

Ponúkame možnosť prezentovať a publikovať skúsenosti a poznatky v jednej z nasledovných tematických sekcií konferencie:

  • požiarna bezpečnosť stavieb a požiarne inžinierstvo, 
  • požiarno-technické vlastnosti materiálov a skúšobníctvo,
  • požiarna represia a zásahová technika,
  • bezpečnostné inžinierstvo.

Zároveň Vás pozývame na 6. ročník odbornej konferencie OCHRANA PRED POŽIARMI & ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, ktorá sa realizuje v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, Dobrovoľným hasičským zborom Žilina a Žilinská univerzita a Slovenským Červeným krížom miestnym spolkom pri FBI Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom konferencie je riešenie aktuálnych otázok v oblasti vysokoškolskej a odbornej prípravy budúcich odborníkov v oblasti záchranných služieb a ochrany pred požiarmi, diskusia ohľadom súčasnej pozície a ďalšieho rozvoja hasičských jednotiek na Slovensku, vývoj záchranárskej techniky v kontexte rozvoja elektromobility a vodíkového pohonu ako aj ďalšie aktuálne otázky súčasnosti. 

V prípade záujmu o publikovanie Vášho príspevku v jednej zo sekcií sa zaregistrujte prostredníctvom vyplnenia prihlášky a jej zaslaním na Qbebgn.Ubqhybin@havmn.fx.


Pre prihlásenie príspevku alebo účasti na konferencii použite prosím nasledovný formulár: AFSE_2022_prihlaska.doc

Registrácia je možná do 11.11.2022, čo je zároveň deň uzávierky prijímania príspevkov. 

Príspevok by mal mať rozsah 4 až 8 strán a budú recenzované. 

Na vypracovanie článku je potrebné použiť nasledovnú šablónu: AFSE_2022_paper_template.doc

Vybrané najlepšie príspevky budú po ich doplnení a so súhlasom autorov uverejnené vo vedecko-odbornom časopise Krízový manažment.

KONFERENČNÉ POPLATKY: Účastnícky poplatok: 100 Eur (zahŕňa uverejnenie článku, občerstvenie, obed a konferenčné materiály)

Zverejnenie článku: 30 Eur (zahŕňa zverejnenie článku v zborníku bez účasti na konferencii)

Účasť bez príspevku: 70 EUR s DPH (zahŕňa Zborník, 2x obed a účasť na spoločenskom večeri).

Pri príspevkoch od viacerých autorov hradí plné vložné len hlavný autor. Spoluautori sa môžu na konferencii zúčastniť po zaplatení poplatku za účasť bez príspevku.


INFORMÁCIE K PLATBE:

Adresa príjemcu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (beneficiari´s address)

IČO: 00397563

DIČ: 2020677824

IČ DPH: SK2020677824

Banka príjemcu: Štátna pokladnica (beneficiari´s bank), Radlinského 32  810 05 Bratislava, Slovakia

Názov účtu príjemcu: Žilinská univerzita v Žiline (beneficiari´s account)

Číslo účtu príjemcu: IBAN: SK3081800000007000269933

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 23112022

Konštantný symbol:    0308

Špecifický symbol: Vaše  IČO

Správa pre príjemcu: mená účastníkov


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na Qbebgn.Ubqhybin@havmn.fx, prípadne telefonicky na 041 / 513 6769.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Pozvánka

Prihláška

Šablóna príspevku 

Rámcový program 

Program 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI