Modulový kurz krízový manažment

Katedra krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zabezpečuje vzdelávací program „Krízový manažment“, akreditovaný MŠVVaŠ SR, ktorý pozostáva z nasledovných modulov:

  1. Krízový manažment vo verejnej správe
  2. Krízový manažment v podniku 
  3. Manažment rizík organizácie 
  4. Metódy a technicky v procese manažmentu rizika 
  5. Posudzovanie rizík priemyselných procesov 
  6. Manažment bezpečnosti v organizácii  
  7. Ekonomická bezpečnosť 
  8. Riziko reputácie 
  9. Krízová komunikácia 
  10. Základy krízovej intervencie
Záujemcovia o modulový kurz môžu absolvovať celý kurz, alebo si môžu vybrať akýkoľvek jeden modul alebo akúkoľvek kombináciu modulov.

Obsah kurzu bol navrhnutý modulovo z dôvodu pokrytia širokého spektra problematiky v oblasti krízového manažmentu. Každý modul je svojím obsahom špecifický. Moduly kurzu vo vzájomnej nadväznosti komplexne pokrývajú požiadavky praxe zamerané na krízový manažment vo verejnej správe, v podnikateľskej sfére, ako aj na krízového manažéra, jeho vedomosti, znalosti a zručnosti.

Profil absolventa, odborný garant, lektori a rozsah modulu sú uvedené v každom module samostatne. 
 
Termín kurzu:
Kurz bude otvorený v prípade účasti minimálne 4 záujemcov o daný modul. Na kurz je potrebné prihlásiť sa u kontaktnej osoby (pozri nižšie) a poplatok za kurz uhradiť minimálne dva týždne pred začiatkom kurzu.
 
Forma kurzu:
Kombinácia prednášok, aplikačných príkladov, prípadových štúdií a dištančného vzdelávania.
 
Cena kurzu:
O cene kurzu sa informujte u kontaktnej osoby (pozri plagát).
V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály v elektronickej podobe. Účastníci kurzu si môžu na Žilinskej univerzite zakúpiť ďalšiu odbornú literatúru.
 
Zabezpečenie kurzu:
Kurz realizujú pedagogickí zamestnanci v priestoroch FBI Žilinskej univerzity na ul. 1 mája 32, v Žiline.
Číslo potvrdenia o akreditácii MŠVVaŠ SR 3217/2015/22/1.

Kontaktná osoba:
V prípade záujmu o kurz, t.j. o akúkoľvek kombináciu vzdelávacích modulov a ďalších doplňujúcich otázok je kontaktnou osobou doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.,
e-mail: fgnavfynin.fgerypbin@sov.havmn.fx, tel.: +421 41 513 6708

Potvrdenie o akreditácii ponúkaných kurzov0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI