Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc) - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing) - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

    Individuálne študijné plány doktorandov

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - denné - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - denné   - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - externé   - (tlačivo)

Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou  - (tlačivo)

  Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce - (tlačivo)

  Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

  Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Štruktúra (osnova) dizertačnej práce    0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI