Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

    Individuálne študijné plány doktorandov

Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku - (tlačivo)

Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce - (tlačivo)

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce - (tlačivo)

Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)

Štruktúra (osnova) dizertačnej práce

Žiadosť o vyhotovenie dohody o vykonaní práce (tlačivo)

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI