Zoznam zrušených a preložených aktivít

  1. Konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí sa v pôvodnom termíne neuskutoční. Organizačný výbor konferencie kontaktuje účastníkov, ktorí uhradili vložné a dohodne s nimi spôsob refundácie, kontaktuje účastníkov, ktorí zaslali články a ponúkne im možnosť publikovať príspevok v časopise Krízový manažment alebo Komunikácie. 
  2. Súťaž Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) sa v akademickom roku 2019/2020 neuskutoční. 
  3. Nebude vypísaná výzva na podávanie nových inštitucionálnych grantových projektov FBI UNIZA v roku 2020. 
  4. Verejné záverečné oponentské konania inštitucionálnych grantových projektov FBI UNIZA sa v letnom semestri akademického roka 2019/2020 nebudú konať. Termín odovzdania záverečných správ vedúcim katedier a predsedovi grantovej komisie do 15. 5. 2020 zostáva v platnosti.
  5. Medzinárodná súťaž Tímový záchranár sa v aktuálnom akademickom roku neuskutoční.    
  6. Kurz odbornej spôsobilosti v oblasti civilnej ochrany plánovaný na máj 2020 sa neuskutoční. Kurz sa bude konať v novom termíne v zimnom semestri akademického roka 2020/2021.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI