Zápisy pre študentov prvého ročníka bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v ak. roku 2020/2021

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacieho konania (pri splnení kritérií) a na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekanka FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty. 

Bakalársky stupeň - Bc.Inžiniersky stupeň - Ing.
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 30. júna 2020. 
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 31. júla 2020. 
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Podmienky prijatia

Elektronické zápisy a vkladanie maturitného vysvedčenia
Elektronické zápisy 
(vkladanie maturitného vysvedčenia sa netýka Ing. stupňa)
Ubytovanie na internátoch - prihláška a ďalšie informácie
Ubytovanie na internátoch - prihláška a ďalšie informácie
Kurz matematiky - pozvánka 

Telesná výchova - leták 
Telesná výchova - leták
Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica


Denné bakalárske štúdium
Denné inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Povinne voliteľné a nepovinné predmety - kreditový systém
Povinne voliteľné a nepovinné predmety - kreditový systém


Externé bakalárske štúdium
Externé inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Povinne voliteľné a nepovinné predmety
Povinne voliteľné a nepovinné predmety
Termíny sústredení
Termíny sústredení

Viac užitočných informácií môžete nájsť na stránke v hlavnom menu Študenti.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI