ZÁPISY A INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA BC. A ING. STUPŇA V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacieho konania (pri splnení kritérií) a na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekanka FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty. 
 

Bakalársky stupeň - Bc. Inžiniersky stupeň - Ing.
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 7. júla 2024
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 7. júla 2024
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Elektronické zápisy

Elektronické zápisy

Ubytovanie + žiadosťUbytovanie + žiadosť
Kurz matematiky

Telesná výchova (spôsob prihlasovania bude aktualizovaný)
Telesná výchova (spôsob prihlasovania bude aktualizovaný)
Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica
Denné bakalárske štúdium
Denné inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Externé bakalárske štúdium
Externé inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Termíny sústredení
Termíny sústredení
Viac užitočných informácií môžete nájsť na stránke v hlavnom menu Študenti.
Výber predmetov na základe zvolených trajektórií (profil absolventov) nájdete v častu Štúdium na FBI.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI