ZÁPISY A INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA BC. A ING. STUPŇA V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacieho konania (pri splnení kritérií) a na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekanka FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty. 
 

Bakalársky stupeň - Bc. Inžiniersky stupeň - Ing.
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať:
- denné štúdium najneskôr do 5. júla 2023
- externé štúdium najneskôr do 6. júla 2023  
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať:
- denné štúdium najneskôr do 7. júla 2023
- externé štúdium najneskôr do 6. júla 2023
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Elektronické zápisy

Elektronické zápisy

Ubytovanie + žiadosť Ubytovanie + žiadosť 
Kurz matematiky

Telesná výchova
Telesná výchova
Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica
Denné bakalárske štúdium
Denné inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Externé bakalárske štúdium
Externé inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu
Informácie o štúdiu
Termíny sústredení
Termíny sústredení
Viac užitočných informácií môžete nájsť na stránke v hlavnom menu Študenti.
Výber predmetov na základe zvolených trajektórií (profil absolventov) nájdete v častu Štúdium na FBI.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI