Výzva na publikovanie v časopise Krízový manažment

Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, blíži sa termín ďalšieho vydania časopisu "Krízový manažment". 

Časopis je registrovaný v medzinárodnej databáze – ERIH PLUS a v databáze Google Scholar. V tomto roku pripravujeme 25. ročník medzinárodnej konferencie – Riešenie krízových situácii v špecifickom prostredí, na ktorej bude časopis k dispozícii pre účastníkov konferencie. 


Radi privítame Vaše vedecké príspevky zo všetkých oblastí teórie a praxe krízového manažmentu, civilnej ochrany, záchranných služieb, ochrany osôb a majetku, ochrany kritickej infraštruktúry, ďalších oblastí občianskej bezpečnosti a bezpečnosti všeobecne. Radi zverejníme informácie o konaní konferencií, odborných akcií alebo o vašich nových knižných publikáciách. 

Príspevky prijímame v slovenskom, českom a anglickom jazyku, upravené podľa pokynov pre autorov. Venujte prosím Vašim článkom zvýšenú pozornosť po tematickej, obsahovej, jazykovej i štylistickej stránke. Posudzovanie príspevkov prebieha systémom "Double-blind peer review". V rámci tohto systému sú autori a oponenti navzájom anonymní. Časopis a pokyny na písanie nových článkov sú dostupné na stránke časopisu.

Články je potrebné zasielať na adresu: Jaroslav.Flachbart@fbi.uniza.sk 

Prosíme, pošlite túto výzvu ďalším vašim kolegom, o ktorých viete, že by mohli mať záujem publikovať v našom časopise. Ďakujeme. .


S pozdravom,

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda redakčnej rady

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., predseda technickej redakcie

Výzva na publikovanie 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI