Vyhlásenie súťaže ŠVOČ na FBI UNIZA

Dekanka  Fakulty  bezpečnostného  inžinierstva  Žilinskej  univerzity  v Žiline  vyhlasuje  súťaž o najlepšie  práce  v  študentskej  vedeckej  a odbornej  činnosti,  ktorá  sa uskutoční dňa 25. apríla 2024 v nasledujúcich sekciách:

   

1.  Krízový manažment

Zameranie sekcie: krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií.

Garant:  katedra krízového manažmentu – doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. Tajomník sekcie:  Ing. Boris Kollár (e-mail: boris.kollar@uniza.sk)

2.  Ochrana osôb, majetku a informácií

Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

Garant:  katedra bezpečnostného manažmentu – doc. Ing. Zuzana Zvaková, PhD. Tajomník sekcie:  Ing. Michal Miške (e-mail: michal.miske@uniza.sk)

3.  Záchranné služby

Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno- technické  zariadenia,  priemyselné  havárie  a ich  následky,  zisťovanie  príčin  požiarov  a havárií.

Garant:  katedra  požiarneho  inžinierstva  –  Ing.  Iveta  Coneva,  PhD. v zastúpení: Ing. Patrik Mitrenga, PhD.

Tajomník sekcie:  Ing. Michal Huliak (e-mail: michal.huliak@uniza.sk)


PODMIENKY NA USKUTOČNENIE SÚŤAŽE:

prihlášky  do  súťaže  odovzdať  do  23. 4. 2024  tajomníkom  jednotlivých  sekcií na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránke fakulty https://www.fbi.uniza.sk/stranka/svoc

súťažné práce a prezentácie odovzdať v papierovej (dva výtlačky) a v elektronickej forme (1 x)  do 23. 4. 2024 tajomníkom jednotlivých sekcií,

-  prezentáciu  súťažných  prác  odovzdať  v MS  Power  Point  (názov  súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt),

-  súťažnú  prácu  odovzdať  vo  formáte  PDF  (názov  súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf),

-  súťaž v jednotlivých sekciách sa uskutoční, ak sa prihlási minimálne 6 súťažných prác,  pri nižšom počte budú práce zaradené do obsahovo najbližšej sekcie.


ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:

začiatok súťaže je o 08.00 h v učebniach:

-  MA123  sekcia Krízový manažment,

-  MA059  sekcia Ochrana osôb, majetku a informácií,

-  MA115  sekcia Záchranné služby,

-  súťažiaci vyhodnotení v jednotlivých sekciách na prvých troch miestach budú ocenení takto:

-  1. miesto  finančná odmena vo výške  130,- €  a diplom,

-  2. miesto  finančná odmena vo výške  90,- €  a diplom,

-  3. miesto  finančná odmena vo výške  60,- €  a diplom,

Viac informácií nájdete v príkaze dekanky č.2 z roku 2024
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI