Voľby do zamestnaneckej časti a študentskej časti akademického senátu FBI UNIZA - VÝSLEDKY

Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Fakulty bezpečnostnéhoinžinierstva Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu fakulty vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti a študentskej častiak ademického senátu fakulty,ktoré sa uskutočnia dňa 24.10.2022.

Viac informácií vo vyhlásení.

Zoznam kandidátov

VÝSLEDKY VOLIEB

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI