Verejné zasadnutie AS FBI UNIZA 28.6.2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2023 o 12:00 hod. v miestnosti MA116.
 
Predbežný program rokovania:
1.       Schvaľovanie rozdelenia dotácie na rok 2023.
2.       Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení FBI UNIZA za rok 2022.
3.       Schvaľovanie ďalších podmienok prijímania na štúdium na AR 2024/2025.
4.       Schvaľovanie Organizačného poriadku FBI UNIZA.
5.       Rôzne
 
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
predsedníčka AS FBI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI