Verejné zasadnutie AS FBI UNIZA 21.11.2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2023 o 12:00 hod. v miestnosti MA 116. 

Predbežný program rokovania:

  1. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FBI UNIZA.
  2. Prerokovanie Správy o činnosti Akademického senátu FBI UNIZA v akad. roku 2022/2023.
  3. Rôzne.


doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
predsedníčka AS FBI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI