Verejné zasadnutie Akademického senátu FBI UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
 
dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutoční dňa 26.marca 2024 o 11:30 hod. v miestnosti MA 116.
 
Predbežný  program rokovania:
  1. Schvaľovanie Výročnej správy FBI UNIZA za rok 2023.
  2. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie člena Vedeckej rady FBI UNIZA.
  3. Rôzne
 


doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
predsedníčka AS FBI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI