Študentská mobilita ERASMUS+ 2023/2024 - podávanie prihlášok

Chcete vycestovať na Erasmus + študijný pobyt alebo stáž v AR 2023/2024? 

Prihlášky prijímame do 24.3.2023 v kancelárii MA121 Ing. Mária Lusková, PhD. 

Viac informácií môžete získať: 
  • u prodekana pre medzinárodné vzťahy a marketing: Ing. Martina Boroša, PhD. 
  • u Erasmus+/marketing koordinátorov katedier FBI UNIZA: 
 

Katedra bezpečnostného manažmentu

  doc. Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

Katedra krízového manažmentu

  Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Katedra požiarneho inžinierstva

  Ing. Michal Ballay, PhD.

 

Kde nájdete prihlášku a zoznam partnerských škôl?

na stránke fakulty v časti medzinárodné vzťahy, Erasmus+ pre študentov https://www.fbi.uniza.sk/stranka/erasmus-pre-studentov

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI