Príkaz dekanky Organizácia štúdia a zabezpečenie procesov na FBI UNIZA počas mimoriadnej situácie


Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v nadväznosti na príkazy rektora č.6/2020 a č.7/2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou, 
preventívnymi opatreniami pri ochrane a znížení rizika šírenia koronavírusu COVID -19 a organizácii štúdia v čase mimoriadnej situácie vydáva príkaz dekanky:
      
 
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI