Predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení

Vážení študenti, v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na UNIZA a v súlade s príkazom rektora UNIZA č. 5/2020 (na stiahnutie)  Vám oznamujeme, že od 10.3. 2020 do 22.3.2020 je prerušená prezenčná výučba vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme štúdia. 

Pedagogický proces v tomto období bude prebiehať prostredníctvom samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou formou. Požiadavky v rámci jednotlivých predmetov Vám jednotliví vyučujúci zašlú prostredníctvom systému E-vzdelávanie a Moodle. Na UNIZA sa nebudú organizovať dizertačné skúšky, obhajoby záverečných prác, habilitačné konania,semináre. 

Ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenia na Veľkom Diele, na Hlinách a v Liptovskom Mikuláši do 11.3.2020 do 12:00 h. Ubytovacie zariadenia UNIZA, Stravovacie zariadenie, Univerzitná knižnica, EDIS vydavateľské centrum a Ubytovacie zariadenie Zuberec nebudú v uvedenom období poskytovať svoje služby. 

UNIZA nebude v tomto období poskytovať svoje priestory na prenájom (telocvične, zasadacie miestnosti, prednáškové sály...). 

Zároveň sú zrušené všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov, ako sú vedecké rady, akademické senáty a všetky hromadné podujatia organizované v interných a externých priestoroch UNIZA. 

Študenti budú najneskôr 20.3.2020 do 12:00 h informovaní o prípadnom ďalšom predĺžení prerušenia výučby. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné sledovať informácie na webe fakulty, FB fakulty a študentskom mailovom konte.
  0
  študentov
  0
  učiteľov
  0
  absolventov

  Partneri FBI