Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom, že prijíma prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024 v študijných programoch:

  • bezpečnostný manažment,
  • krízový manažment, 
  • záchranné služby.  

Oznam o podávaní prihlášok a témy dizertačných prác nájdete: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacie-konanie-phd-studium

Termín podania prihlášok: do 31. mája 2023

Termín prijímacieho konania: 15. 6. 2023

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI