Oznámenie o zvolení dekana FBI UNIZA

Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje členom akademickej obce, že na zasadnutí dňa 15.12.2022 bola za kandidáta na dekana FBI UNIZA na funkčné obdobie 1.2.2023 – 31.1.2027 zvolená doc. Ing. Eva Sventeková, PhD..

V Žiline 15.12.2022
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. predsedníčka AS FBI UNIZA      


Oznámenie

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI