Oznam pre študentov FBI

Vážení študenti FBI,

dovoľujeme si Vás upozorniť na organizačné zmeny súvisiace s aktuálnou epidemiologickou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 :

  1. Výučba v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. a 2. stupňa dennej formy štúdia začína 28.9.2020 a končí 22.12.2020.
  2. Všetci študenti UNIZA sú povinní vyplniť Čestné vyhlásenie študenta UNIZA, ktoré tvorí prílohu č. 1 Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov (ďalej len „ Čestné vyhlásenie“).
  3. Čestné vyhlásenie sú povinní elektronicky vyplniť v akademickom informačnom vzdelávacom systéme E-vzdelávanie všetci študenti 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia v období od 25.9.2020 (až týmto dňom bude čestné vyhlásenie sprístupnené na vypĺňanie) do 28.9.2020, najneskôr pred začatím výučby. Vo výnimočných prípadoch, ak čestné vyhlásenie nie je možné vyplniť elektronicky, študent si toto vyhlásenie vytlačí, vyplní ho a odovzdá na príslušnom študijnom referáte v rovnakom termíne.
  4. Študenti externého štúdia 1. a 2. stupňa sú povinní odovzdať v písomnej forme vyplnené Čestné vyhlásenie na svojom príslušnom študijnom referáte najskôr tri dni pred začatím výučby a najneskôr v deň začatia výučby.
  5. Študenti denného doktorandského štúdia sú povinní odovzdať v písomnej forme vyplnené Čestné vyhlásenie príslušnej referentke zodpovednej za agendu doktorandského štúdia najneskôr 2.9.2020, externí doktorandi najneskôr v deň začatia výučby, resp. v prvý deň konania konzultácií.
  6. Pokiaľ študenti nevyplnia Čestné vyhlásenie (písomne alebo elektronicky), nebudú oprávnení zúčastniť sa na výučbe. Neúčasť na výučbe z tohto dôvodu nebude študentovi ospravedlnená.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI