Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium FBI UNIZA

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2024/2025Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2024    
   
Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných programoch:
 

študijný odbor

študijný program

forma štúdia

9205 bezpečnostné vedy

bezpečnostný manažment

denná, externá

9205 bezpečnostné vedy

krízový manažment

denná, externá

9205 bezpečnostné vedy

záchranné služby

denná, externá

Informácie na stránke fakulty: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacie-konanie-phd-studium

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI