Oznam o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 14. februára 2024:

 • o 08.45 h uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce prodekanky pre vzdelávanie a pedagogickej pracovníčky FBI UNIZA Ing. Miroslavy Vandlíčkovej, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku priradeného k odboru bezpečnostné vedy.
  • Názov habilitačnej prednášky: Horľavé priemyselné prachy a protivýbuchová ochrana technologických prevádzok
  • Názov habilitačnej práce: Vybrané požiarno-technické charakteristiky horľavých priemyselných prachov a vplyv prachov na bezpečnosť technologických prevádzok.

 • o 10.00 h uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pedagogického pracovníka FBI UNIZA
  Ing. Viktora Šoltésa, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku priradeného k odboru bezpečnostné vedy.
  • Názov habilitačnej prednášky: Sociálno-ekonomické determinanty kriminality na Slovensku
   Názov habilitačnej práce: Vplyv sociálno-ekonomických kriminogénnychčiniteľov na vznik kriminality v podmienkach SR


Oznámenie - Vandlíčková 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI