Oznam o inauguračnej prednáške

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 16. marca 2022 uskutočnia v miestnosti Vedeckej rady UNIZA (Veľký Diel, nová menza) verejné inauguračné prednášky pedagogických pracovníkov FBI UNIZA: 

  • doc. Bc. Ing. Lindy Makovickej Osvaldovej, PhD. v odbore: záchranné služby
    Názov inauguračnej prednášky: Skvalitnenie postupov a hodnotenia otvorených laboratórnych testovacích metód zapálenia a horenia horľavých materiálov
    čas: 09.15 h 
  • doc. Ing. Andreja Veľasa, PhD. v odbore: ochrana osôb a majetku
    Názov inauguračnej prednášky: Hodnotenie funkčnosti a spoľahlivosti prvkov systémov ochrany objektov
     čas: 10.30 h 
Dokumentácia k inauguračnému konaniu a oponentské posudky sú k dispozícii na sekretariáte dekanky Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA. 

Oznámenie

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI